bài viết chuyên sâu

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 02/02/2021 | 11:28  | Lượt xem: 210

HĐND phường Phúc Lợi khóa III, được cử tri tín nhiệm bầu ra ngày 22/5/2016, hoạt động trên cơ sở những quy định của hiến pháp và pháp luật. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Thường trực HĐND quận, hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 đã phát huy được vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các hoạt động của HĐND phường từng bước được đổi mới thực hiện tốt chức năng quyền hạn của mình góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ, đánh giá về kết quả hoạt động, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND phường, có thể thấy kết quả nổi bật tập trung vào một số mặt công tác như:

Thứ nhất, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND phường quan tâm chỉ đạo đảm bảo các kỳ họp được tổ chức thành công. Trong nhiệm kỳ, HĐND phường đã tổ chức 14 kỳ họp gồm 11 kỳ họp thường lệ, 3 kỳ họp bất thường. Công tác chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp HĐND được phối hợp chặt chẽ ngay từ khi dự thảo. Công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng giúp đại biểu có thêm căn cứ để thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các kỳ họp đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai, thiết thực được cử tri và nhân dân ghi nhận. Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng di vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tại kỳ họp, HĐND phường dành nhiều thời gian cho việc thảo luận xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND phường để quyết nghị những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sau kỳ họp, đã tổ chức hội nghị để báo cáo kết quả kỳ họp.

Thứ hai, HĐND phường đã thực hiện tốt chức năng, quyền hạn trong việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã thực hiện đúng chương trình, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ Quận giao hàng năm và thực tế của phường, có tính khả thi trong thực hiện bằng việc ban hành 65 nghị quyết chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực. Các nghị quyết HĐND ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo Luật định; nội dung nghị quyết cụ thể hoá kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; cơ bản phù hợp với thực tế địa phương góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng HĐND-UBND quận giao hàng năm.

Thứ ba, kết quả trong việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND: Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND phường về chương trình giám sát hàng năm, Thường trực HĐND phường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, hướng dẫn hai ban lựa chọn, xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm và giữa 2 kỳ họp một cách phù hợp. Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề lớn còn nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm đã được HĐND quyết nghị tại kỳ họp hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các Ban HĐND phường đã xây dựng và triển khai 50 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực: Quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, VSMT; Công tác quản lý đất công các hợp đồng thu thầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nghĩa trang; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp; Quản lý và sử dụng các tài sản công đối với các nhà văn hoá TDP, trung tâm văn hoá - thể thao phường trên địa bàn... Qua các cuộc khảo sát, giám sát đã chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, tồn tại và nguyên nhân. Sau giám sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường đã có thông báo kết luận gửi UBND phường để tiếp tục làm rõ trách nhiệm; thống nhất giải pháp để cùng tháo gỡ, xử lý các tồn tại và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền. Thông qua công tác giám sát trực tiếp, chuyên đề và giám sát qua hoạt động chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp HĐND đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được tập trung chỉ đạo nhằm đổi mới nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức tiếp xúc cử tri 18 cuộc, với 223 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực về TTĐT-TTXD, VSMT, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, văn hóa xã hội… cơ bản ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết. Số lượng đại biểu HĐND và đại biểu là lãnh đạo chủ chốt tham gia tiếp xúc cử tri đạt 94,2%. Thường trực và đại biểu HĐND phường duy trì lịch trực tiếp dân vào ngày thứ hai hàng tuần, đã trực tiếp dân 320 buổi/640 lượt đại trực biểu tiếp dân. Số lượng đơn thư công dân gửi trực tiếp đến HĐND phường trong nhiệm kỳ là 9 (01 đơn HĐND quận chuyển), trong đó: 9 kiến nghị, phản ánh. Qua xem xét, Thường trực HĐND đã trả lời 01 đơn do HĐND quận chuyển về, 08 đơn chuyển đến UBND phường giải quyết theo thẩm quyền.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ mà hoạt động của HĐND phường không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện rõ vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực tại địa phương. Các đại biểu HĐND đã thường xuyên tiếp xúc cử tri đề lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND./.