bài viết chuyên sâu

UBMTTQ phường Phúc Lợi: Tích cực tham gia công tác bầu cử Quốc hội và HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 08/04/2021 | 15:37  | Lượt xem: 437

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi tích cực, chủ động tham gia vào công tác chuẩn bị, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Ngay từ đầu tháng 02, Ủy ban MTTQ phường đã đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho sự kiện chính trị trọng đại này. Ngày 01/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã ban hành Kế hoạch số 08 về việc MTTQ phường thực hiện công tác  bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai các bước trong công tác bầu cử tới ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ phường.

 Hội nghị lấy ý kiến, nhận xét của cư tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐB HĐND các cấp

Để tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bám sát vào các hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Long Biên, triển khai Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn quận, tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Lợi đã chủ động, tích cực phối hợp với HĐND, UBND tham gia công tác bầu cử với những nội dung cụ thể.

Tham gia thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và các tổ bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chủ động tham mưu và trực tiếp tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường để thành lập Ban chỉ đạo bầu cử của phường và Tổ bầu cử tại các khu dân cư theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Căn cứ điều 21 và điều 22 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đến nay phường đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử cấp phường và 8 tổ bầu cử tại các khu dân cư, trong đó đều có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và Ban công tác mặt trận tham gia các tổ bầu cử.

Tổ chức các hội nghị hiệp thương, Thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội, do vậy không tổ chức HĐND cấp phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Lợi đã tham gia với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên, thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Lợi đặc biệt quan tâm và thực hiện đúng quy trình giới thiệu người của địa phương tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận theo quy định.

Tổ chức hội nghị cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, tổ chức hội nghị cử tri ở tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cư trú thường xuyên tại địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, vận động cử tri đến dự họp bảo đảm có số lượng, tỷ lệ cử tri đến dự họp theo quy định tại khoản 3, điều 2 Nghị quyết số 1186/2021/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hội nghị này.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Công tác tuyên truyềnBan Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ban công tác mặt trận các tổ dân phố, làm tốt công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân, làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, tự mình bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân, nắm chặt tình hình diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, để kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, đặc biệt là đề phòng không để xảy ra tình huống xấu. Thường xuyên làm tốt công tác vận động các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung Mặt trận tham gia công tác bầu cử.

 Tổ chức hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xây dựng kế hoạch phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và các tổ chức thành viên, giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật./.