bài viết chuyên sâu

Kết quả kiểm soát, rà soát TTHC phường Phúc Lợi quý I/2020
Ngày đăng 02/04/2020 | 10:09  | Lượt xem: 52

Thực hiện kế hoạch 31/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND Quận Long Biên về công tác kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên, ngày 21/01/2020, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 17/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn phường năm 2020.

Nội dung kế hoach đã xác định rõ nội dung nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ cụ thể. Quý I/2020, các bộ phận chuyên môn có liên quan đã bám sát kế hoạch số 17/KH-UBND tham mưu thực hiện tốt một số nội dung mà kế hoạch đề ra. Đánh giá kết quả trong quý I, công tác kiểm soát, rà soát TTHC trên địa bàn phường đã đạt một số kết quả như:

Thứ nhất, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: UBND phường triển khai kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND phường Phúc Lợi về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức chuyên môn. Các bộ phận chuyên môn đã tiến hành rà soát theo định kỳ, tiến độ của kế hoạch và theo các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác kiểm soát, rà soát TTHC.

Thứ hai, kết quả thực hiện trong việc ban hành quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Trong quý 1/2020 UBND phường đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung 05 quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phúc Lợi.

Tổng số quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được rà soát là 134 quy trình trong đó  129 quy  trình thực hiện tại bộ phận tiếp nhận  và trả hồ sơ hành chính, 5 quy trình thực hiện tại các bộ phận chuyên môn. Đã rà soát, sửa đổi, bổ sung 05 quy trình lĩnh vực Thanh tra.

Số thủ tục hành chính hiện đang thực hiện theo thẩm quyền nhưng không có trên phần mềm 3 cấp là 12 thủ tục. Trong đó: 02 thủ tục lĩnh vực Địa chính;  05 thủ tục lĩnh vực Tư pháp; 05 thủ tục liên thông lĩnh vực LĐTBXH.

Số quy trình nội bộ TTHC có nội dung thay đổi, điều chỉnh trên phần mềm ISO Online là 27 quy trình trong đó:  02 quy trình lĩnh vực LĐTBXH; 14 quy trình lĩnh vực Địa chính - Đô thị  và môi trường; 4 quy trình lĩnh vực nội vụ; 02 quy trình lĩnh vực nông nghiệp; 05 quy trình lĩnh vực Thanh tra.

Thứ ba, kết quả niêm yết công khai  TTHC: UBND phường thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính cấp phường, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo từng lĩnh vực, mẫu quy định tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC theo đúng quy định tại Thông tư 05 của Bộ tư pháp, tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC của phường. Hiện nay đang niêm yết 159 TTHC cấp phường và 134 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường thuộc các lĩnh vực tư pháp,  Thanh tra, Địa chính - Xây dựng và môi trường; Nội vụ; Giáo dục đào tạo; Văn hóa thông tin; Lao động thương binh và xã hội; Nông nghiệp; Tài chính; Đấu thầu; Dân số; Đường thủy nội địa.

Bộ phận một cửa phường đã chủ động kịp thời niêm yết công khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC mà UBND Thành phố chưa kịp ban hành Quyết định công bố TTHC để việc giải quyết TTHC cho người dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật, áp dụng đúng ngày văn bản QPPL có hiệu lực thi hành. Đồng thời thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, niêm yết tại trụ sở các nhà văn hóa… để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện.

Thứ ba, về kết quả x lý phn ánh, kiến ngh về quy định hành chính: Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC của tổ chức công dân được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC phường, địa chỉ Email: ppl_longbien@hanoi.gov.vn, số điện thoại tiếp nhận: 043.2665567 để công dân, tổ chức gửi các kiến nghị phản ánh về sự không hài lòng. Quý 1/2020, phường không nhận được phán ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính.

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC tại phường đã được Đảng ủy - HĐND - UBND quan tâm chỉ đạo thực hiện và đi vào nề nếp, đạt được kết quả trên các lĩnh vực.  Các TTHC được kịp thời niêm yết công khai, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, việc rà soát TTHC được thực hiện thường xuyên liên tục. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện tốt đảm bảo đúng quy định, đảm bảo thời gian giải quyết cho người dân được kịp thời, tạo thuận lợi cho tổ chức công dân. UBND phường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tiếp tục bám sát kế hoạch, thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra trong các quý tiếp theo./.