CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Phúc Lợi tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày đăng 31/10/2015 | 09:19  | Lượt xem: 314

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng ta hiện nay” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Phúc Lợi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo

  

Đảng ủy kiểm tra chi bộ thực hiện chỉ thị 03-CT/TW 

Đảng ủy luôn xác định bước đầu tiên, quan trọng là công tác tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm, đã được tiến hành chặt chẽ, sâu rộng đến tất cả các tổ chức cơ sở Đảng, đến toàn thể đảng viên và nhân dân trong phường. Về công tác tuyên truyền luôn được Đảng ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của phường thông qua chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng; tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép trong các hội nghị của các ban ngành đoàn thể qua đó đã tạo sức lan toả lớn trong xã hội.

Về công tác tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Đảng ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015: "Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vũng mạnh". Trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên  học tập nội dung các chuyên đề  năm, tác phẩm của Bác thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp cơ quan định kỳ hàng tháng. Hàng tháng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên vào cuối năm; việc tự phê bình và phê bình về tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Qua 9 tháng đầu năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ phường đến tổ dân phố đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan góp phần đẩy lùi về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thời gian qua, các cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các đồng chí cấp ủy viên luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; chấp hành thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên và cấp mình; thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn và quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, việc rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 25 ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương luôn được các cơ quan, đơn vị, các chi bộ quan tâm thực hiện. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể đã xây dựng và thực hiện niêm yết công khai tại cơ quan, công sở về quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức được các cấp ủy xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, tập trung vào việc giáo dục đảng viên tinh thần cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm và tận tụy với công việc và kính trọng nhân dân, trung thực, kỷ luật, sáng tạo, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đưa vào tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, công chức và xét khen thưởng cuối năm.

Công tác kiểm tra định kỳ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng ta hiện nay" được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác triển khai học tập và làm theo cũng như phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên đồng thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để chỉ đạo nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Việc sơ, tổng kết định kỳ 6 tháng, hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của trên đảm bảo đúng tiến độ; đã biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó góp phần tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có tác dụng giáo dục, động viên, nêu gương sáng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Với chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh". Theo đó Đảng ủy phường Phúc Lợi đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới đó là các chi bộ, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục quán triệt tinh thần nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng tinh thân của xã hội; tiếp tục quan tâm lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là một trong những giải pháp quan trọng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, thanh thiếu niên; các chi bộ đảng trực thuộc cần quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị ở cấp mình; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.