CÔNG TÁC ĐẢNG

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Phường Phúc Lợi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 11/10/2019 | 08:21  | Lượt xem: 791

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW (Chỉ thị 35) ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy Phường Phúc Lợi đã tập trung chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Phường Phúc Lợi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Phường đã có Kế hoạch số 141-KH/ĐU ngày 30/7/2019 về tổ chức Đại hội Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Phường Phúc Lợi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 . Trong Kế hoạch nêu rõ, Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIV của Đảng bộ phường là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ phường, Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên đã đề ra. Đồng thời, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị; các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, thiết thực, toàn diện. Xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng phải được thực hiện theo phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiến hành trong quý I năm 2020, Đảng bộ  Đảng bộ phường được tiến hành trong quý II năm 2020

Ngay sau khi ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, Đảng ủy phường đã ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban để giúp việc cho đại hội : tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại Hội ; tiểu ban văn kiện Đại Hội ; tiểu ban văn kiện Đại Hội. Đồng thời,  Đảng ủy Phường Phúc Lợi đề nghị mỗi cấp ủy chi bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với việc tổ chức Đại hội Đảng, chú ý thực hiện các công việc thường xuyên, không tách rời nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và người đứng đầu trong công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ phường. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Chuẩn bị cho đại hội là công việc quan trọng, tuy nhiên không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác; phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đảng bộ phường là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập Nước, 45 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Phường Phúc Lợi quyết tâm tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trên dưới đồng lòng, tích cực chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ làn thứ XXIV, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Quận Long Biên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.