đường dây nóng

UBND phường Phúc Lợi thông báo danh sách số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức:

1. Lãnh đạo Đảng ủy:

Ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại:  0912.467.740

- Email: duongngocdung_longbien@hanoi.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân:

Bà Chu Thị Huế  – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường      

- Điện thoại: 0986.544.545

- Email: chuthihue_longbien@hanoi.gov.vn

3. Bộ phận văn phòng:

- Văn phòng Đảng ủy:

                                    + Điện thoại: 046.6821.714

                                    + Email: ppl_qulongbien@hanoi.gov.vn

- Văn phòng HĐND&UBND:

                                     + Điện thoại: 046.0279.863, 0974.353.486

                                     + Email: ppl_longbien@hanoi.gov.vn

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC: 043.2665.567

- Đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng bộ phận TN&TKQ

+ Điện thoại di động: 089.668.1973

+ Địa chỉ thư điện tử: phamhoainam_longbien@hanoi.gov.vn

Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi có các nội dung phản ánh, kiến nghị, đơn thư, khiếu nại gọi về số điện thoại và gửi nội dung vào địa chỉ email như trên. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật và được thông báo kết quả xử lý giải quyết tới người cung cấp khi có yêu cầu.

Phường Phúc Lợi thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân biết và phối hợp thực hiện./.