Hoạt động khối chính quyền

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại phường Phúc Lợi bảy tháng đầu năm
Ngày đăng 29/08/2016 | 15:46  | Lượt xem: 563

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và động viên quần chúng nhân dân chấp hành Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng uỷ - HĐND - UBND phường, UBND Phường Phúc Lợi xây dựng kế hoạch số 10/KH – UBND ngày 14/1/2016 về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Hoà giải ở cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động thiết thực này sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân phường Phúc Lợi, phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của phường trong năm 2016, huy động được sự tham gia, phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phường Phúc Lợi đã chú trọng và tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, đồng thời giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. UBND phường đã lựa chọn các văn bản pháp luật để phổ biến, thông tin tuyên truyền và tổ chức thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm. Qua đó góp phần giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao được ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với đời sống thực tiễn của nhân dân.

Bảy tháng đầu năm 2016, UBND phường đã tổ chức được 07 buổi tuyên truyền về các luật: Luật hộ tịch; Luật căn cước công dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Luật Tiếp công dân, Luật trưng cầu ý dân; Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành của các luật. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn phường được tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý trên các lĩnh vực pháp luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Hành chính, Khiếu nại - tố cáo, quản lý trật tự xây dựng đô thị, Lao động, Đất đai, GPMB và các lĩnh vực liên quan...UBND phường đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Hà Nội chi nhánh số 11 tổ chức 01 buổi trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân dân trên địa bàn phường. Nhờ đó, nhân dân nắm bắt cơ bản được thông tin cần thiết và cùng thực hiện quyền, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng pháp luật.

Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phường còn đẩy mạnh công tác hoà giải tại cơ sở với 100% TDP kiện toàn tổ hòa giải. Trong 7 tháng qua, các tổ hoà giải tiếp nhận 09 vụ việc, trong đó hòa giải thành công đạt tỷ lệ 77,8%. Công tác hòa giải góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân trong toàn phường. Đây là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự trị an.

Để nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian tới cần phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vì sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp là nhân tố cơ bản, quyết định sự vững mạnh và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, trong đó có công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác giáo dục pháp luật phản ánh một cách khách quan năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm giáo dục, quản lý của các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan, tổ chức, trong đó trước hết phải nói đến trách nhiệm của người đứng đầu.

Mặt khác, phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, để trang bị cho họ kiến thức cơ bản về pháp luật. Trong đó tập trung tuyên truyền Hiến pháp 2013, Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng, đặc biệt là người nghèo, đối tượng chính sách. Đồng thời, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Cần kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền, trong đó đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.Đây là cách nhanh nhất, ít tốn kém nhưng hiệu quả lại rất cao.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, một yếu tố không kém phần quan trọng nữa là kinh phí thỏa đáng để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; mời báo cáo viên tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình các văn bản pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến chuyên môn nghiệp vụ của các ngành, đoàn thể.