Hoạt động khối chính quyền

Phúc Lợi: Chùm ảnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 22/05/2021 | 12:18  | Lượt xem: 203

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ theo đúng quy định.

Hiện tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đã được trang trí đầy đủ ảnh bác, cờ tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích với nội dung về cuộc bầu cử cũng như thông tin cần thiết để thực hiện phòng chống dịch Covid – 19.

Chùm ảnh:

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/0/a10.jpg/a131ad1b-4c83-4c47-935c-999a23869543?t=1621590358000

 

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a11.jpg/406ed715-d0c3-4a32-a5d6-cd2122f05303?t=1621590397000

 

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a2.jpg/87ac0b77-6e41-465c-a96f-89a6bed23d38?t=1621590805000

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a3.jpg/846da0e2-5e0a-431a-afdb-505d036565b0?t=1621590830000

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a4.jpg/d55a74f7-016c-4a2d-96e5-d8408d05b306?t=1621590986000

 

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a5.jpg/f266eba4-8e8c-47ee-a556-7a92e3958288?t=1621591008000

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a8.jpg/d93e93c4-975d-46da-a860-2f73bc6bc208?t=1621590932000

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a7.jpg/98b03086-14ab-4b64-ab17-a3010faa952c?t=1621658985534

 

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a9.jpg/7bc3b709-786e-4f0a-b395-6c26da09c124?t=1621659138408

 

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a12.jpg/851b1511-06b3-4d31-b78d-db9c5662d14f?t=1621590437000

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a13.jpg/f676c276-b5b9-45c7-9685-083230c96c67?t=1621659236753

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a25.jpg/8ecd7b2d-aa25-41c0-af89-12be70eef910?t=1621659279900

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a23.jpg/af9f6459-b3f6-445f-8517-c5f1f6e22a61?t=1621659318280

http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn/documents/299182/10130121/a28.jpg/9cd20367-e4de-4281-b482-c835c37b0bb9?t=1621659417561