Hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi với công tác giám sát
Ngày đăng 23/09/2016 | 09:01  | Lượt xem: 305

Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả khả quan, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn phường.

Xác định giám sát là một trong hai chức năng chủ yếu và quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 gồm giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND (gọi chung là giám sát của HĐND).  Giám sát của Hội đồng nhân dân là theo dõi, xem xét và kiểm tra, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, Luật pháp, Nghị quyết của HĐND xem có thực hiện đúng những điều đã quy định.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi luôn coi trọng công tác giám sát.  Xuất phát từ tình hình thực tế, thông qua hoạt động giám sát của Ban Kinh tế-xã hội và Ban Pháp chế, Đại biểu Hội đồng nhân dân phường tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, phản ảnh từ các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân hàng tháng, dư luận, đơn thư khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân mà Thường trực HĐND phường xây dựng nội dung giám sát trình ra Hội đồng nhân dân thảo luận, biểu quyết và ban hành nghị quyết về Chương trình giám sát  năm 2016.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được ban hành, hàng tháng Thường trực HĐND phường chọn lọc những vấn đề có tính cấp thiết và những nội dung bức xúc mà cử tri quan tâm để xây dựng nội dung, chương trình, thành phần, thời gian giám sát cho phù hợp. Đối với những vấn đề có liên quan, Thường trực Hội đồng nhân dân mời đại diện lãnh đạo UBND phường, cán bộ chuyên môn, tổ dân phố cùng tham gia Đoàn giám sát để thông tin, giải thích hoặc ghi nhận, giải thích và cho ý kiến ngay tại chỗ. Sau khi giám sát, Thường trực HĐND có kiến nghị đối với đơn vị được giám sát.

Thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân phường đã giám sát thông qua việc xem xét báo cáo, tài liệu do UBND phường trình tại kỳ họp; thông qua việc xem xét và biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; thông qua việc xem xét việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã thành lập 03 đoàn giám sát chuyên đề về các lĩnh vực như việc triển khai công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 7 tháng đầu năm, dự toán ngân sách năm 2016; việc triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2016.

Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND phường luôn chủ động, xây dựng chương trình, kế hoạch; nêu cao tinh thần phối hợp để tìm ra nguyên nhân, biện pháp giải quyết khó khăn, bức xúc, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị chịu sự giám sát.

Kết quả giám sát và đa số các kiến nghị sau giám sát từng bước được giải quyết, khắc phục những hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của UBND phường.

Phát huy những kết quả đạt được. Trong thời gian tiếp theo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi sẽ thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân, chủ động tìm ra biện pháp hợp lý để đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng nhân dân. Phân công hợp lý cho các Ban trong công tác giám sát, trong việc tiếp công dân nhằm đảm bảo cho pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực hiện nghiêm chỉnh, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và chỉ ra được những sai sót cần kịp thời sửa chữa.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại mỗi kỳ họp và chương trình công tác của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân chủ động xây dựng chương trình công tác, trong đó có kế hoạch giám sát, xác định nội dung chi tiết nhằm vào các lĩnh vực, các vấn đề bức xúc, thời gian giám sát... Việc giám sát có thể yêu cầu đơn vị được giám sát báo cáo tại hội nghị hoặc tổ chức Đoàn đi giám sát, khảo sát tình hình. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân góp ý, bổ sung thông tin cho đơn vị được giám sát về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau mỗi lần giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân có kiến nghị các giải pháp để Uỷ ban nhân dân, đơn vị được giám sát tiếp thu, giải quyết.

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, vừa giám sát và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thoả đáng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Hội đồng nhân dân phải có trách nhiệm nâng cao năng lực và trách nhiệm cho đại biểu Hội đồng nhân dân như tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đại biểu tham gia hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân./.