Hoạt động khối chính quyền

Thông báo niêm yết danh sách các công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022
Ngày đăng 29/10/2021 | 14:58  | Lượt xem: 146

Căn cứ kết quả bình cử về chính trị, đạo đức; sức khỏe; văn hóa; diện miễn; tạm hoãn, đủ điều kiện khám sơ tuyển về sức khỏe của 15 Tổ dân phố

Ngày 22/10/2021, Hội đồng NVQS phường đã tổ chức họp xét duyệt, thông qua kết quả bình cử tại các tổ dân phố.

Hội đồng NVQS phường Phúc Lợi thông báo niêm yết công khai 06 loại danh sách các công dân trong độ tuổi  sẵn sàng nhập ngũ năm 2022, tuổi từ 18 đến 25 tuổi đối với nam công dân không có trình độ Cao đẳng, Đại học và đến hết 27 tuổi đối với nam công dân có trình độ Cao Đẳng, Đại học, như sau:

1. Danh sách nam công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS (xem tại đây)

2. Danh sách nam công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS (xem tại đây)

3. Danh sách nam công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo khoản 1, Điều 41, Luật NVQS (xem tại đây)

4. Danh sách các công dân vi phạm đạo đức, chính trị (xem tại đây)

5. Danh sách nam công dân có trình độ văn hóa thấp (xem tại đây)

6. Danh sách nam công dân vắng mặt, chuyển khẩu, không có ở phường (xem tại đây)

- Thời gian niêm yết: 20 ngày kể từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 16/11/2021.

- Địa điểm niêm yết: tại trụ sở UBND phường Phúc Lợi, các tổ dân phố.

Trong thời gian niêm yết mọi ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi về Hội đồng NVQS phường (qua Ban CHQS phường) để tổng hợp, báo cáo giải quyết.

Hội đồng NVQS phường thông báo để toàn thể nhân dân biết, cùng có trách nhiệm giám sát, tham gia đóng góp ý kiến, đảm bảo công bằng, công khai dân chủ./.