Hoạt động khối chính quyền

Hoạt động của HĐND phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 05/07/2018 | 16:21  | Lượt xem: 605

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, sáu tháng đầu năm 2018, HĐND phường Phúc Lợi đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, sáu tháng đầu năm 2018, HĐND phường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Kết quả thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể:

Thứ nhất, công tác triển khai nghị quyết và chương trình công tác của HĐND phường: Sau kỳ họp thứ V- HĐND phường, Thường trực đã phối hợp với Thường trực UBMTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp với cử tri. Đôn đốc UBND phường triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.Thường trực HĐND phường thường xuyên dự giao ban với UBND phường đóng góp ý kiến, đôn đốc giải quyết công việc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND đề ra. Căn cứ chương trình giám sát năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ V, Thường trực HĐND phường xây dựng chương trình công tác năm 2018, tập trung vào công tác khảo sát, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường. Đôn đốc các Ban HĐND xây dựng kế hoạch công tác năm 2018. Thường trực HĐND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát thường xuyên việc thu gom rác theo phương án và quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn phường năm 2018; phân công thành viên các ban, đại biểu HĐND phường tại các tổ dân phố phục trách theo dõi và tổng hợp báo cáo. Thường trực HĐND, trưởng phó các ban HĐND phường tham gia tập huấn về Quy trình nội bộ của HĐND; Phối hợp với UBND phường tổ chức tập hướng dẫn, huấn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho Đại biểu HĐND phường. Thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác của HĐND, duy trì việc đăng tải tài liệu phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân phường.

Thứ hai, công tác khảo sát, giám sát: Bám sát nghị quyết của cấp ủy và HĐND, công tác kiểm tra, giám sát của HĐND phường đã được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Thường trực HĐND phường thường xuyên giám sát tình hình hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thông qua dự họp với UBND phường hàng tuần góp phần tháo gỡ những khó khăn và đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND phường đã xây dựng và triển khai 04 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề gồm:

(1) Khảo sát về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Phúc Lợi, tuyến đường gom quốc lộ 1B và chợ Phúc Lợi chỉ ra một số tồn tại và gửi thông báo đến UBND phường xử lý dứt điểm như: Hiện tượng bán hàng trên vỉa hè, xây dựng không che chắn, biển quảng cáo sai quy định, hiện tượng đổ phế thải dọc đường gom quốc lộ 1B; xử lý dứt điểm trường hợp phát sinh quán rửa xe, các trường hợp dựng quán bán hàng trên đất nông nghiệp.

(2) Giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Qua giám sát đoàn đã chỉ ra một số tồn tại UBND phường cần khắc phục và đề nghị UBND phường tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, không để phát sinh vi phạm mới. Tiếp tục xử lý dứt điểm những tồn tại trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng và giữ gìn vệ sinh môi trường; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

(3) Giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2018 do phường làm chủ đầu tư. Qua giám sát, đoàn giám sát đề nghị UBND phường căn cứ văn bản, quy định tiếp tục triển khai các dự án theo quy định; quan tâm đến chất lượng, tiến độ công trình; có biện pháp, giải pháp đối với những dự án gặp khó khăn vướng mắc.

(4) Giám sát sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018. Qua giám sát, đoàn giám sát đề nghị UBND phường các biện pháp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm, cụ thể:Tiếp tục chỉ đạo công tác thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tập trung thu các loại thuế, phí và lệ phí và các khoản thu đạt tỷ lệ thấp; Đối với các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội cơ bản đáp ứng nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo 6 tháng cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở ban quản lý chợ May 10, chợ Phúc Lợi về công tác PPCC, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; Có biện pháp xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh thịt lợn tươi sống trong khu dân cư; Tiếp tục tuyên truyền các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường không cản trở đến giao thông.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các ban HĐND phường tích cực tham gia đầy đủ, chủ động xây dựng kế hoạch năm của các Ban đảm bảo thời gian quy định. Ban kinh tế-xã hội và ban Pháp chế thực hiện khảo sát, giám sát 6 cuộc: Khảo sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác PCCC tại chợ Phúc Lợi, chợ may 10; Khảo sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tổ chức lễ hội tại lễ hội truyền thống trên địa bàn phường; Giám sát công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường; Giám sát công tác tuyển quân năm 2018.

Thứ ba, hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân: 6 tháng đầu năm, công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định. Đại biểu HĐND phường đã nghiêm túc thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của phường, đã tổ chức 48 buổi/72 lượt đại biểu tiếp dân tiếp 06 lượt công dân, tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của công dân và 05 phản ánh. Thường trực HĐND phường đã tổng hợp nội dung đơn thư, kiến nghị của công dân, chuyển UBND phường giải quyết theo luật định. Các kiến nghị, phản ánh của công dân đều được Đại biểu trực tiếp dân phối hợp với lãnh đạo UBND và cán bộ tiếp dân của phường tiếp thu, giải thích cho công dân, chỉ đạo cán bộ giải quyết trả lời theo quy định.

Thứ tư, hoạt động giám sát của Đại biểu HĐND: Thực hiện giám sát thường xuyên tại đơn vị bầu cử theo chức năng nhiệm vụ; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND phường, tuyên truyền công tác quản lý TTĐT, thu nộp các loại thuế quỹ; kiến nghị với UBND phường giải quyết một số vướng mắc trong công tác GPMB, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, VSMT…

Để triển khai thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2018, HĐND phường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND phường, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

 2. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị. Thường trực HĐND tổ chức giám sát công tác PCCC tại chợ May 10, chợ Phúc Lợi; Giám sát công tác quản lý đất công, các hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản năm 2018; Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, kết quả giải quyết đơn thư.

          Các ban của HĐND phường tổ chức giám sát công tác chuẩn bị năm học 2018-2019; Giám sát việc thực hiện mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố, Trung tâm văn hóa-thể dục thể thao phường; Giám sát việc thực hiện chuyên đề “Quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người lưu trú, tạm trú”.

3. Duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND với các Ban, UBND, UBMTTQ phường.

4. Tổ chức tốt kỳ họp thứ VII-HĐND phường, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của HĐND trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Tiếp tục nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn. Các Ban của HĐND làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ VII-HĐND phường đảm bảo đúng quy định.

5. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường, cử đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Thành phố và Quận đảm bảo đúng, đủ thành phần. Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, đề cao trách nhiệm của Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND phường trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.

6. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch; kịp thời chuyển các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng để giải quyết.

HĐND giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018

 

HĐND phường khảo sát công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Phúc Lợi,
tuyến đường gom quốc lộ 1B

 

HĐND phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI