Hoạt động khối chính quyền

Kết quả việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm trên địa bàn phường Phúc Lợi
Ngày đăng 13/09/2018 | 17:37  | Lượt xem: 377

Xác định phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường Phúc Lợi hàng năm, nhằm thực hiện tốt các quy định của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình của các cơ quan trung ương, thành phố, quận về công tác phòng chống tham nhũng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng , tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ngay từ đầu năm UBND phường đã ban hành kế hoạch số 02/KH - UBND ngày 02/01/2018 về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm  và kế hoạch số 25/KH - UBND ngày 16/01/2018 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường năm 2018. Sau 9 tháng triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả cụ thể:

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền: 9 tháng đầu năm 2018, UBND phường đã tổ chức 1 hội nghị trợ giúp pháp lý với hơn 100 người tham dự, 4 hội nghị tuyên truyền với hơn 800 người tham dự với nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật bồi thường trách nhiệm nhà nước, Luật xây dựng, Luật sử dụng tài sản công, tổ chức hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống bạo lực trẻ em, 01 buổi hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp dân, kê khai tài sản thu nhập với 91 người tham gia. Ngoài ra còn tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường với số lượng 70 buổi thời lượng phát 15 phút/buổi trong đó có 6 nội dung trực tiếp về phòng chống tham nhũng và các hội nghị giao ban định kỳ của cơ quan.

Thứ hai, về việc công khai, minh bạch về lĩnh vực tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản: UBND phường thực hiện công khai theo đúng quy định tại các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính như Thông tư số 343/2016/TT-BTCthông tư số 61/2017/TT-BTC, thông tư 10/2005/TT - BTC…Cụ thể: công khai dự toán thu, chi năm 2018, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường hàng quý. Ngày 22/01/2018 UBND phường đã tiến hành công bố công khai phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018 và công bố công khai việc quản lý sử dụng tài sản năm 2017 theo đúng quy định. Ngày 16/5/2018 công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tháng 4/2018…

Thứ ba, về công khai việc quản lý sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất: 9 tháng đầu năm 2018, phường tiếp tục thực hiện GPMB dự án xây dựng tuyến đường 21m (phần điều chỉnh bổ sung) quận phê duyệt 14 phương án chi tiết trong đó có 7 hộ nhận tiền, 5 hộ chưa nhận tiền, 2 hộ thu hồi lại tiền, GPMB khu đất kẹt giữa Sao mai, Himlam, Hanel với 125 hộ đã trả tiền xong. Tổ chức 05 buổi lấy ý kiến của người dân đóng góp về điều chỉnh quy hoạch vùng bãi, quy hoạch ô C7/CX, Himlam, tuyến ngõ 279, ô đất G4 - HH16.  Đối thoại công khai 9 đợt với 26 lượt hộ dân, thực hiện niêm yết công khai lấy ý kiến 21 phương án GPMB, 14 phương án được quận phê duyệt theo quy định. Hoàn thiện 03 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình UBND quận thẩm định, đã cấp 03 giấy. Tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra xác định 34 vị trí đất công trên bản đồ quy hoạch phân khu N10, lập hồ sơ xử lý 02 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, hoàn thiện 03 hồ sơ phục vụ mở thầu 03 vị trí đất công theo quy định của pháp luật. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đều được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để người dân tra cứu, 9 tháng đầu năm đã giải quyết 356 hồ sơ liên quan.

Thứ tư, về kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức: Thực hiện kế hoạch 409/KH-UBND năm 2013 của UBND quận về kê khai tài sản, UBND phường đã tiến hành kê khai 30 trường hợp trong đó số bản kê khai thuộc diện quận ủy quản lý là 6 trường hợp.  Ngày 11/01/2018, UBND phường đã tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tại trụ sở UBND phường, không nhận được đơn thư , ý kiến thắc mắc. Ngày 06/4/2018, UBND phường đã ban hành báo cáo số 119/BC-UBND  kết quả minh bạch tài sản thu nhập và lưu trữ theo quy định tại thông tư 08/2013/TT – TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Thứ năm, về công tác cải cách hành chính trong công tác tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa”: Tổng số TTHC cấp phường đang thực hiện 161 thủ tục. 9 tháng đầu năm 2018 rà soát 12 đợt TTHC (trong đó rà soát 9 đợt theo định kỳ, 03 đợt rà soát theo công văn của UBND quận). Về kết quả thực hiện TTHC 9 tháng đầu năm tiếp nhận 7.821 hồ sơ, đã giải quyết 7.794 hồ sơ đạt 99,6% còn 20 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai cũng còn gặp những khó khăn như công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng còn hạn chế, nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng chưa cao; tính đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế…

Từ những khó khăn nêu trên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, bên cạnh việc phát huy kết quả đạt được, UBND phường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ, nhằm phát hiện những tồn tại của từng cá nhân bộ phận, công chức để kịp thời sửa chữa khắc phục, hạn chế những vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018./.