Hoạt động khối chính quyền

Kết quả hoạt động nổi bật 9 tháng đầu năm 2018 của Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi
Ngày đăng 08/10/2018 | 08:50  | Lượt xem: 551

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban KT-XH, HĐND phường Phúc Lợi đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường đảm bảo đúng theo luật định. Ban KT-XH đã thường xuyên đổi mới về phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao.

Xác định hoạt động giám sát là chức năng quan trọng của HĐND. Ngay từ đầu năm 2018, Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi đã không ngừng cải tiến, đổi mới về hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát. Kết quả giám sát đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương.

Qua giám sát, các thành viên của ban có thể kiểm chứng tính đúng đắn, phù hợp của các quy định pháp luật đang được áp dụng và những chủ trương, biện pháp đã được HĐND quyết nghị; kịp thời phát hiện những vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần thực hiện tốt hơn công tác điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Thông tin thu được qua giám sát còn là cơ sở cho việc thẩm tra của Ban, giúp HĐND thảo luận và đưa ra quyết định chính xác tại kỳ họp, bảo đảm nghị quyết ban hành có tính khả thi cao.

Từ đầu năm đến nay, Ban KT-XH đã triển khai 15 cuộc giám sát  thường xuyên về việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm và 04 cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn phường; công tác chuẩn bị năm học mới công khai thu chi tại trường Mầm non Phúc Lợi và trường THCS Phúc Lợi; Công tác quản lý, khai thác nhà văn hóa tổ dân phố và trung văn hóa TDTT phường.  Qua giám sát, Đoàn đã đề nghị UBND phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kịp thời phản ảnh đến cơ quan chức năng đối với những cơ sở kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại của hàng kinh doanh thức ăn chín, thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh theo phân cấp quản lý, xử lý các điểm thực phẩm sống tại các cụm dân cư. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra đối với các đơn vị  thu gom rác thải và nhân dân trên địa bàn phường trong thực hiện tốt phương án thu gom rác đã được phê duyệt. Có biện pháp xử lý dứt điểm các đơn vị, cá nhân vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đối với các nhà trường cần quan tâm tới việc nâng cao chất lượng giảng dạy, thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo VSMT, VSATTP …

Khảo sát công tác ATTP ,VSMT tại chợ Phúc Lợi

Theo đánh giá chung, hoạt động giám sát của Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực; kết quả giám sát đã tác động không nhỏ trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, tạo được niềm tin, thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân. Thời gian tới, hoạt động giám sát Ban KT-XH tiếp tục được đổi mới và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nội dung giám sát sẽ tập trung vào việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường cũng như thực hiện nghị quyết của HĐND.

Bên cạnh đó, Ban KT-XH sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Ban đối với các báo cáo, đề án, tờ trình trình kỳ họp; không ngừng đổi mới công tác tổ chức và điều hành kỳ họp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền của HĐND phường. Trước khi thẩm tra, Ban thường tiến hành họp ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực chi tiết cụ thể. Đồng thời các thành viên trên cơ sở lĩnh vực được phân công sẽ nghiên cứu văn bản, báo cáo, tờ trình có ý kiến tại buổi thẩm tra. 

Có thể nói,  hoạt động của Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi 9 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng theo luật định. Hoạt động giám sát của ban đã bám sát nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về Chương trình giám sát năm 2018; phương thức giám sát được đổi mới, chú trọng giám sát việc giải quyết vụ việc cụ thể đối với cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của ban sau giám sát được thông báo tới cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Từ đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường./.