Hoạt động khối chính quyền

Kết quả nổi bật trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2018
Ngày đăng 28/12/2018 | 16:17  | Lượt xem: 322

Thực hiện kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn quận Long Biên, kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16/01/2018 UBND phường Phúc Lợi, năm 2018 công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Phúc Lợi đã đạt những kết quả nổi bật.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND quận, Đảng ủy, HĐND phường, sự tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp, sự phối hợp của các ngành, các đoàn thể, công an phường và các tổ dân phố, sau 01 năm triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện: Việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên về pháp luật xử lý vi phạm hành chính được UBND phường thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm. Năm 2018, UBND phường đã tổ chức: 01 buổi trợ giúp pháp lý với 140 người tham dự và có 15 ý kiến tập trung liên quan đến đất đai; 01 buổi hướng dẫn ghi chép sổ hòa giải, biên bản hòa giải và phát các tài liệu liên quan cho 14 tổ trưởng tổ hòa giải; 01 buổi hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân cho 96 người tham dự thành phần đại biểu HĐND, thành viên các tổ hòa giải, cán bộ công chức của phường; tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền với sự tham dự của 1.640 người. Nội dung tuyên truyền gồm Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật xây dựng, Luật sử dụng tài sản công, Luật giao thông đường bộ, Luật trẻ em, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân… ngoài ra còn tuyên truyền trên đài truyền thanh phường tuần 2 buổi vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường….Qua công tác tuyên truyền phổ biến và tập huấn có tác động nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức lao động và nhân dân trên địa bàn phường. UBND phường bảo đảm nguồn nhân lực triển khai thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, 100% cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công tác. Kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất được bảo đảm thực hiện.

Thứ hai, về tình hình xử phạt vi phạm hành chính: Trong năm 2018, số vụ vi phạm bị phát hiện là 26 vụ so với năm 2017 giảm 10 vụ, trong đó đã đình chỉ 03 vụ, cưỡng chế 01 trường hợp, xử phạt hành chính 22 vụ.  Việc áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả chủ yếu là hình thức đình chỉ thi công công trình xây dựng để xin cấp phép xây dựng là 3 trường hợp, cưỡng chế 01 trường hợp. Các loại hành vi vi phạm phổ biến chỉ tập trung trong hoạt động xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, lĩnh vực y tế. Trong tổng số 22 quyết định xử phạt hành chính đã thi hành xong 21 quyết định xử phạt, còn 1 quyết định chưa thi hành xong với tổng số tiền phạt thu được là 33.800.000 đồng.

Thứ ba, về tình hình áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Năm 2018 đã  lập 03 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chinh tại địa phương. Số lượng đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 5 đối tượng, so với năm 2017 giảm 2 đối tượng. Không có hồ sơ đề nghị tòa án áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Năm 2019 trên cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đảm bảo triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác theo dõi thi hành pháp luật, UBND phường xác định nhiệm vụ chủ yếu là nâng cao nhận thức cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác theo dõi thi hành pháp luật; xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm vụ trong việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục phổ biến các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả./.