Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi xây dựng kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày đăng 14/06/2019 | 10:19  | Lượt xem: 125

Thực hiện kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND quận Long Biên về công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 28/5/2019, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và ban hành kế hoạch 128/KH-UBND với những nội dung triển khai thực hiện cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương.

Mục đích của việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản nghiệp vụ quản lý công tác văn thư, lưu trữ  nhằm quản lý thống nhất công tác văn thư, lưu trữ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu về công tác văn thư, lưu trữ; bảo vệ, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ; Thu thập, chỉnh lý tài liệu, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai thực hiện tập trung vào các nội dung chính như: Xây dựng hệ thống văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ; Thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ bao gồm công tác văn thư, công tác lưu trữ, bố trí nhân lực, hệ thống cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra, căn cứ tình hình thực tiễn, UBND phường đã đưa ra các giải pháp cụ thể cần áp dụng trong giai đoạn từ 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các cá nhân có liên quan như: Đổi mới quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư lưu trữ; Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác văn thư lưu trữ; Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác văn thư lưu trữ; Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư lưu trữ.

Nội dung chi tiết của kế hoạch xem tại đây./.