Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Phường Phúc Lợi sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam
Ngày đăng 30/07/2020 | 09:25  | Lượt xem: 345

Ngay sau khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) được ban hành. Đảng ủy phường Phúc Lợi, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị quán triệt, cung cấp tài liệu đến các tổ chức thành viên, các ban công tác mặt trận các tổ dân phố để nghiên cứu và phối hợp tổ chức thực hiện.

Ban thường trực MTTQ phường đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền các nội dung của Luật, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp tới hoạt động cấp cơ sở đến các thành viên, hội viên và nhân dân. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tập huấn, cán bộ mặt trận cơ bản nắm được các điều khoản, nội dung của Luật MTTQ Việt Nam; qua đó nhận thức được trách nhiệm trong việc thực hiện luật để đạt hiệu quả cao nhất.

Hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật gắn với thực hiện các phong trào  thi  đua  yêu  nước;  phối  hợp  triển  khai  có  hiệu  quả  cuộc  vận  động  “Toàn  dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề của quận  “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của MTTQ đồng thời cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí để MTTQ hoạt động đúng vị trí vai trò và đạt hiệu quả.

 Mối quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên trong nhiệm vụ xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc được gắn kết chặt chẽ. Hàng năm, MTTQ tham gia xây dựng chính quyền bằng nhiều hoạt động thiết thực như hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới người dân đồng thời tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tham gia góp ý phản biện; một số quyết định của UBND được UBND xin ý kiến MTTQ trước khi ban hành. MTTQ phường đã Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và tham gia công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hàng năm, phối hợp với UBND xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân để bàn các giải pháp thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. 100 % các tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị, số đại biểu tham dự đạt tỷ lệ từ 69 % trở lên, với gần 200 ý kiến. Phối hợp với UBND xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng chục triệu đồng.

Về mối quan hệ và sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên luôn thể hiện sự thống nhất, đó là các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giúp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu, nhận thức đúng tình hình, đúng chủ trương, đường lối, xu thế phát triển của đất nước, của địa phương tạo sự đồng thuận cao và thống nhất hành động trong nhân dân.

Thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND xây dựng kế hoạch đối thoại định kỳ nhằm trao đổi làm rõ và tiếp thu kiến nghị của nhân dân đồng thời sẽ có biện pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của phường. Với chức năng giám sát, Ban thanh tra nhân dân (TTND) tập trung giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; giám sát thực hiện quy chế dân chủ về kết quả vận động ủng hộ các quỹ của nhân dân do MTTQ các cấp phát động; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, xây dựng và giải phóng mặt bằng...Ban GSĐTCCĐ tổ chức giám sát có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của quận, phường, đóng góp nhiều ý kiến để việc thi công các công trình đảm bảo chất lượng, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, lãng phí.

MTTQ chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp trước và sau kỳ họp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân, đôn đốc, giám sát UBND phường giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ánh nhất là những vấn đề nóng, phát sinh mới tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Đánh giá chung về kết quả, Ủy ban MTTQ phường và các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các cuộc vận động đều được triển khai có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân. MTTQ phường chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBMTTQ với Thường trực HĐND - UBND, các tổ chức thành viên qua các nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp để thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đạt hiệu quả.

Đạt được những kết quả trên của MTTQ phường luôn có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể phường và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ MTTQ từ phường tới các tổ dân phố.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn gặp phải những khó khăn, đó là nội dung hoạt động của Ban Thường trực, các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận một số nhiệm vụ còn hạn chế, chưa tạo được sự hấp dẫn để tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.Việc nắm bắt phản ánh dư luận có lúc chưa kịp thời, đầy đủ. Ý thức của một số người dân chưa cao trong chấp hành pháp luật các quy định. Một số cuộc vận động do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên phát động kết quả chưa cao. Hoạt động các ban công tác mặt trận chưa đồng đều, năng lực của một số cán bộ làm công tác Mặt trận còn hạn chế, chưa theo kịp những yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Từ những đánh giá về thuận lợi và khó khăn, phân tích nguyên nhân, Ban thường trực ủy ban MTTQ phường xác định để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình, tạo được niềm tin trong nhân dân cần phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên chăm lo, củng cố kiện toàn bổ sung các thành viên khi thay đổi đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đáp ứng nhiệm vụ được giao; quan tâm động viên, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận để từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.