Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch Đại hội Đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày đăng 16/08/2023 | 10:53  | Lượt xem: 66

Ngày 10/8/2023, tại phòng họp 1-UBND phường, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch số 169/KH-MTTQ về các nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ trì hội nghị bà Nguyễn Thị Loan - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các ông bà trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ, cùng các ông bà trưởng ban công tác Mặt trận 17 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Mục đích của việc tổ chức Đại hội nhằm đánh giá đúng khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024, tiến hành hiệp thương bầu cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Đại hội phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Nhân dân trong phường, đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ hoàn thành xong trong tháng 3 năm 2024; các Ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị tổng kết hoàn thành xong trong tháng 12/2023.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã nêu cụ thể các nhiệm vụ như: ban hành Hướng dẫn chỉ đạo các ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị tổng kết công nhiệm kỳ; thành lập các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội; chuẩn bị Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Xây dựng báo cáo theo đề cương báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, xây dựng kế hoạch phát động thi đua, tổ chức lấy ý kiến Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, đẩy mạnh triển khai các đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029./.