Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

MTTQ phường Phúc Lợi: Kết quả trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Trưởng ban công tác mặt trận với tổ dân phố
Ngày đăng 16/09/2016 | 08:51  | Lượt xem: 789

Trong những năm qua, UBMTTQ phường Phúc Lợi luôn chủ động triển khai tới 100% các tổ dân phố trên địa bàn, tổ chức thực hiện tốt việc ký kết quy chế phối hợp giữa TBCTMT với tổ dân phố. Qua đó đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương tại địa bàn dân cư, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của đội ngũ cán bộ tổ dân phố (TDP); đặc biệt là sự phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT. Sự phối hợp này đã hình thành và trở thành cơ sở quan trọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của một TDP. Những nơi mà sự phối hợp này có sự đồng bộ và phát huy tích cực thì mọi nhiệm vụ đều được triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao và phong trào ở nơi đó có nhiều điểm nổi bật, mọi việc đều suôn sẻ, nhân dân đồng thuận, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Trên cơ sở Quy chế mẫu, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường đã chỉnh sửa về nội dung thành quy chế chung của toàn phường. Tháng 9/2014 Ban thường MTTQ phường đã triển khai tới các ông bà trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố, đề nghị các tổ dân phố và TBCTMT xây dựng quy chế của tổ và đã hoàn thành xong trước ngày 15/11/2014.

Qua gần 02 năm thực hiện "Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT" trên địa bàn phường Phúc Lợi đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT đã được cụ thể hóa bằng một quy chế có tính pháp lý ràng buộc và phân công trách nhiệm cụ thể, khoa học; khắc phục được sự chồng chéo, sót việc... Qua việc ký kết quy chế, vai trò của Tổ trưởng TDP và Trưởng ban CTMT được xác định rõ ràng, cụ thể hơn; sự phối hợp ăn ý và hiệu quả hơn. Sự lãnh đạo chỉ đạo của phường và cấp ủy chi bộ TDP đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương được tổ chức thực hiện kịp thời, khắc phục được tình trạng "đùn đẩy, né tránh"; đồng thời đã phát huy tích cực hiệu quả các công việc, các phong trào có chất lượng như: Tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư (KDC)"; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Nhiều TDP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch định hướng vận động quỹ "Vì người nghèo" và có nhiều hoạt động mới chăm lo, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách... được động đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc thực hiện "Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT" trên địa bàn phường Phúc Lợi đã đạt được nhiều kết quả. Ngay từ đầu năm 2016 các TDP đã chủ động phối hợp hoạt động. Điển hình như tổ dân phố số 13 đã tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn TDP văn hóa, gia đình văn hóa. Tập trung vào phòng chống các tệ nạn xã hội có hiệu quả, Luật phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đặc biệt, các tổ dân phố còn làm tốt việc vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện như quỹ "Quỹ bảo trợ trẻ em"; quỹ "Khuyến học, khuyến tài", "Hiến máu tình nguyện"... Khi đi vận động, các thành viên Ban CTMT và TDP cùng tham gia. Chính vì vậy, hiệu quả các CVĐ, các loại quỹ của TDP đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Qua đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã khẳng định hiệu quả tích cực của việc ký kết "Quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT" trên địa bàn phường đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm,  các TDP đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế và có sự điều chỉnh, bổ xung một số nội dung cho phù hợp. Từ những kết quả tích cực trong thực hiện quy chế phối hợp tại các tổ dân phố trên địa bàn phường, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Phúc Lợi rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là: Mọi việc đều bắt nguồn từ một chủ trương đúng đắn, sáng tạo, hướng về cơ sở và mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân và luôn đặt dưới sự lãnh đạo sát sao của tổ chức Đảng.

Hai là: Việc triển khai, tổ chức thực hiện phải phát huy cao độ tính dân chủ, chủ động của cơ sở, việc phân công trách nhiệm của từng chức danh phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng nhất là vai trò của Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT.

Ba là: Phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng khu dân cư và đội ngũ cán bộ hiện có để xử lý phù hợp các vấn đề được đề cập trong Quy chế. Trong quá trình thực hiện luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người cùng tham gia; đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau cùng thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là: Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổ trưởng TDP với Trưởng ban CTMT thì Tổ trưởng TDP và Trưởng ban CTMT phải có trình độ hiểu biết, có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tâm huyết với công việc, có phương pháp vận động quần chúng "Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin". Khi tổ chức hội nghị, tùy từng điều kiện cụ thể phân công công việc hợp lý, phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, tạo sự thống nhất và chuyển biến tích cực, đồng bộ trong hoạt động của TDP và Ban CTMT trên địa bàn đạt hiệu quả.

 Có thể nói, thực hiện quy chế phối hợp giữa TBCTMT với TDP trên địa bàn phường Phúc Lợi đã được UBMTTQ phường chỉ đạo tổ chức thực hiện bài bản. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp của TDP với TBCTMT tại các tổ dân phố có nhiều cố gắng; Thực hiện trách nhiệm cá nhân trước công việc và nhân dân của tổ; Công tác phối kết hợp, thông báo, điều hành rõ người, rõ việc đã giúp cho tinh thần của mỗi cá nhân thoải mái hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả công việc đạt cao hơn, hiện tượng đùn đẩy, né tránh, kiến nghị cấp chỉ còn là hạn hữu; Các nhiệm vụ của tổ cũng từ đó được thực hiện trôi chảy hơn, góp phần làm cho tổ dân phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phường giao.