thông báo

Quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu
Ngày đăng 23/02/2021 | 13:55  | Lượt xem: 121

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi năm 2019; Luật bầu cử Quốc hội vàđại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 ngày 19/02/2021UBND quận Long Biên dự kiến số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026

Số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 chi tiết xem tại đây