thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023
Ngày đăng 10/04/2023 | 08:47  | Lượt xem: 682

Ngày 10/4/2023, HĐTD công chức phường ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023,

Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023 (Hội đồng tuyển dụng công chức) thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023 như sau:

1. Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện:       59 thí sinh/62 phiếu, gồm:

- Vị trí Văn phòng - Thống kê:                      26 thí sinh/26 phiếu

- Vị trí Xây dựng - Đô thị:                             09 thí sinh/11 phiếu

- Vị trí Tài chính - Kế toán:                           06 thí sinh/06 phiếu

- Vị trí Tư pháp - Hộ tịch :                             14 thí sinh/14 phiếu

- Vị trí Văn hóa - Thông tin:                          03 thí sinh/03 phiếu

- Vị trí Lao động - Thương binh và Xã hội:   01 thí sinh/02 phiếu

(Phụ lục 1 kèm theo)

2. Số thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 03 thí sinh/62 phiếu

- Vị trí Lao động - Thương binh và Xã hội    01 thí sinh/02 phiếu

- Vị trí Xây dựng - Đô thị                              02 thí sinh/11 phiếu

(Phụ lục 2 kèm theo)

Trên đây là thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023. Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./.

Thí sinh tải Thông báo chi tiết tại đây!