thông báo

Phường Phúc Lợi ban hành TB số 291/TB - UBND ngày 03/7/2023 về việc niêm yết QĐ số 2565 ngày 16/6/2023 của UBND quận Long Biên về công bố Danh mục quy trình nội bộ giải quyết các công việc., danh mục quy trình nội bộ bị bãi nỏ tại UBND quận Long Biên và UBND các phường trực thuộc
Ngày đăng 15/09/2023 | 18:13  | Lượt xem: 21

Phường Phúc Lợi ban hành TB số 291/TB - UBND ngày 03/7/2023 về việc niêm yết QĐ số 2565 ngày 16/6/2023 của UBND quận Long Biên về công bố Danh mục quy trình nội bộ giải quyết các công việc., danh mục quy trình nội bộ bị bãi nỏ tại UBND quận Long Biên và UBND các phường trực thuộc.

 

chi tiết xem tại đây