thông tin tuyên truyền

Kết quả kỳ họp thứ XI của HĐND phường Phúc Lợi khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 31/12/2020 | 08:58  | Lượt xem: 217

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của HĐND phường khoá III, ngày 25/12/2020, HĐND phường Phúc Lợi đã họp kỳ họp thứ XI để xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ XI - HĐND phường khoá III bao gồm các nội dung cụ thể:

Thứ nhất, HĐND phường xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, HĐND phường thống nhất nhận định: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid xảy ra, tác động đến mọi mặt đời sống của nhân dân trên địa bàn phường, tuy nhiên với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường năm 2020 đã đạt được kết quả toàn diện: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành vượt kế hoạch; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề quận “Hành động vì một Long Biên  Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phương án xoá nghèo; văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thứ hai, tại kỳ họp, Đại biểu HĐND phường thực hiện quyền giám sát thông qua chất vấn đối với lãnh đạo UBND phường về những vấn đề bức xúc đang được cử tri, nhân dân quan tâm.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XI, Thường trực HĐND phường đã tổng hợp 9 nội dung của cử tri tại 5 đơn vị bầu cử với 4 lĩnh vực. Tại kỳ họp đã có 5 lượt ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân phường phát biểu chất vấn nêu một số vấn đề cử tri quan tâm tập trung các lĩnh vực: Công tác quản lý đất đai, công tác quản lý trật tự đô thị-trật tự xây dựng-vệ sinh môi trường (giảm đàn chăn nuôi trong khu dân cư). Đại diện lãnh đạo UBND phường đã phát biểu tiếp thu, giải trình một số nội dung, đồng thời nêu rõ những giải pháp và trách nhiệm của UBND phường trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Thứ ba, Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND phường trình tại kỳ họp thứ XI, HĐND phường đã thảo luận, thông qua 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2021; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 và Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND phường Phúc Lợi khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021./.