thông tin tuyên truyền

10 nhiệm vụ của Tổ bầu cử
Ngày đăng 16/03/2021 | 09:41  | Lượt xem: 239

Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, tổ bầu cử do UBND phường thành lập sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, ban thường trực Uỷ ban MTTQ. Mỗi một khu vực bỏ phiếu thành lập một tổ bầu cử có từ mười một đến hai mươi mốt thành viên.

Tổ bầu cử hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 25 của Luật này:

1. Phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu;

2. Bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu;

3. Nhận tài liệu và phiếu bầu cử từ Ban bầu cử; phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri;

4. Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử;

5. Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu;

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử quy định tại Điều này; nhận và chuyển đến Ban bầu cử tương ứng khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, khiếu nại, tố cáo khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổ bầu cử;

7. Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để gửi đến Ban bầu cử tương ứng;

8. Chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ phiếu bầu cử đến Ủy ban nhân dân cấp xã khi kết thúc việc kiểm phiếu;

9. Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên;

10. Thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại tại khu vực bỏ phiếu (nếu có)./.