Toàn văn Chỉ thị số 22 của Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19 - Thông tin tuyên truyền - Phường Phúc Lợi