thông tin tuyên truyền

Một số giải pháp quan trọng phát triển kinh tế Thành phố giai đoạn 2015 - 2020
Ngày đăng 26/10/2015 | 09:57  | Lượt xem: 2072

.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế là một trong năm nhiệm vụ chủ yếu trong xây dựng và phát triển Thành phố nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020. Trong đó, Thành phố xác định: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với cơ cấu lại kinh tế Thủ đô bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, theo hướng chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều sâu và chiều rộng;

Đẩy nhanh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Phát triển đông bộ, vững chắc các loại thị trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cả 3 lĩnh vực: kinh tế ngành, kinh tế vùng và các thành phần kinh tế. Phát triển các ngành, lĩnh vực trình độ cao, chất lượng cao;

Cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước, ngân hàng thương mại. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, nâng cao vai trò chủ đạo của nền kinh tế Nhà nước; kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển văn hóa - xã hội.

Để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, mở rộng liên kết kinh tế, Hà Nội sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động, khai thác tiềm năng, nguồn lực trên địa bàn, nhất là tăng cường sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm lực khoa học và công nghệ. Trọng  tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển, đi đôi với quản lý chặt chẽ nguồn lực.

Thực hiện tốt nguyên tắc đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải gắn với tái cơ cấu đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài, nguồn vốn huy động, giải quyết tốt vấn đề nợ công. Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư.

Thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, các chương trình liên kết kinh tế và đề án xã hội hóa, thu hút vốn đầu tư, liên kết, phát triển kinh tế trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020.

Trong những năm tới, Thành phố định hướng phát triển trên các lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực dịch vụ: Tập trung phát triển mạnh các phân ngành, lĩnh vực Thủ đô có thế mạnh, như bán buôn, bán lẻ; các dịch vụ, đặc biệt là các loại hình dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế tri thức và dịch vụ tạo cơ sở hạ tầng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, nhất là các dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao. Phân bố hợp lý mạng lưới cơ sở dịch vụ trên địa bàn, nhất là mạng lưới siêu thị, cửa hàng tự chọn, chợ, hệ thống khách sạn. Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu, thị trường hàng hóa bán buôn lớn của miền Bắc và của cả nước. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, đặc biệt là phát huy giá trị của các di sản văn hóa, tập trung xây dựng, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: phát triển nhanh một số ngành, sản phẩm công nghiệp như: Công nghệ thông tin, vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu; các ngành và sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao. Phát triển công nghiệp phụ trợ; khuyến khích xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng phù hợp với quy định hiện hành. Xây dựng mới và mở rộng 15 khu công nghiệp; phát triển các cụm công nghiệp theo quy hoạch, chú trọng thu hút các ngành công nghiệp công gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã hình thành. Di chuyển những cơ sở sản xuất có mức độ gây ô nhiễm cao, có điều kiện sản xuất không thích hợp ra xa khu vực nội đô. Tiếp tục phát triển các làng nghề, phố nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao. Kết hợp giữa phát triển các làng nghề với phát triển du lịch. Xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề tập trung.

- Lĩnh vực nông nghiệp: phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật cao, bền vững. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp sạch, gắn với hình thành vành đai xanh, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị cao, kinh tế xanh, phát triển bền vững. Phát triển trồng trọt theo hướng sinh thái, công nghệ cao, tiếp tục xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn theo quy hoạch, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao. Hình thành sớm các khu chăn nuôi, gắn với các khu giết mổ, chế biến tập trung, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng vệ sinh môi trường. Tăng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, chủ yếu ở các huyện vùng trũng. Phát triển, quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch, bảo tồn quỹ gen; phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống chặt phá rừng. Tích cực trồng rừng mới tập trung, trồng cây phân tán, cải tạo diện tích rừng trồng hiện có, kết hợp với phát triển cây ăn quả phục vụ phát triển du lịch sinh thái.

Việc huy động vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và phát triển các thành phần kinh tế: Thực hiện Đề án tái cơ cấu đầu tư công, giảm dần tỷ trọng đầu tư ngân sách Nhà nước, huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư của xã hội. Cải thiện môi trường kinh doanh; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn OD, FDI. Thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, công nghiệp "xanh", thân thiện với môi trường; điện tử công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ…

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu DNNN, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tiến hành thoái vốn theo kế hoạch, đồng thời sắp xếp lại các đơn vị thành viên. Tăng cường giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước. Giai đoạn 5 năm 2016-2020, tiếp tục cổ phần hóa 15 doanh nghiệp; đến năm 2020, thoái toàn bộ vốn Nhà nước ở 15 DNNN không cần giữ cổ phần.

Tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trên địa bàn, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp. Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển theo quy định của pháp luật; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

(Nguồn Sở Thông tin và Truyền Thông Hà Nội)