thông tin tuyên truyền

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2020
Ngày đăng 20/11/2015 | 10:45  | Lượt xem: 71

Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội được tiến hành vào thời điểm đánh dấu chặng đường phát triển quan trọng của đất nước và Thủ đô, với những thành tựu nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và 30 năm đổi mới. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng là địa phương đi đầu cả nước.

Với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố (2010-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới ở Thủ đô; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Thành ủy khóa XV và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI.

Trong 5 năm tới, theo dự báo tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; bên cạnh xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển cũng xuất hiện nhiều thách thức mới gay gắt; kinh tế thế giới phục hồi chậm, nợ công kéo dài, bất ổn tài chính - tiền tệ; giá cả thị trường; xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên, xung đột sắc tộc, bạo loạn, khủng bố, chiến tranh mạng,... tiếp tục bùng phát.

Ở trong nước, chúng ta có những thuận lợi cơ bản, chính trị ổn định, kinh tế - xã hội có bước phát triển quan trọng, quá trình hội nhập khu vực và quốc tế tạo thế và lực mới để phát triển, nhất là khu vực mà Việt Nam tham gia, như: Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Trên địa bàn Thành phố, qua 30 năm đổi mới, Thành phố xác định những thuận lợi cơ bản, đó là: những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Thành phố, vị thế, tiềm lực của Thủ đô ngày càng phát triển, Luật Thủ đô và các cơ chế, chính sách cụ thể hóa Luật dần đi vào cuộc sống, Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, sự hợp tác của các bộ, ban ngành và địa phương; sự nỗ lực, ý chí quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô,... là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách gay gắt, đó là: kinh tế Thủ đô sẽ bộc lộ rõ hơn những hạn chế, bất cập trong quá trình hội nhập, nhất là về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, thị trường lao động, việc làm; cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; dân số cơ học, mật độ dân cư ngày càng tăng; ô nhiễm môi trường ngày càng bức xúc; sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa các vùng, miền, khoảng cách giàu - nghèo còn lớn...

Trong bối cảnh đó, Thành phố Hà Nội xác định phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2020 như sau: tiếp tục thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của Thành phố và đất nước, xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, thực sự xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính Quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh.

(Nguồn Sở Thông tin và Truyền Thông Hà Nội)