thông tin tuyên truyền

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2015
Ngày đăng 20/11/2015 | 10:55  | Lượt xem: 63

Hướng tới ngày hội Đại đoàn kết, kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của thường trực quận ủy, ban thường trực UBMTTQ quận thống nhất với UBND Quận, xây dựng triển khai kế hoạch liên tịch tới 14 phường với nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng qùa các cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các hoạt động TDTT thiết thực tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư chính là dịp để các khu dân cư, tổ dân phố đánh giá lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các Cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh.

Trải qua 85 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước tập trung phát triển kinh tế,xây dựng nhà nước pháp quyền,theo định hướng chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995 nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Đây là Cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài.  20 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, Cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư chúng ta.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ đặt ra nặng nề, trách nhiệm cao đòi hỏi mặt trận tổ quốc Việt Nam, phải tiếp tục củng cố, đổi mới, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tham gua xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiểu quả giám sát của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, để Đảng ta mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Cùng với hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp của thủ đô, trong những năm qua với phương châm" nghe dân nói, làm dân tin" hệ thống MTTQ của quận Long Biên đã và đang khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn quận. Đánh giá vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn Quận. Đánh giá vai trò, hoạt động của MTTQ quận trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đảng bộ quận Long Biên lần thứ III ( nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã khẳng định: Cấp ủy từ quận đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo và củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội. MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với UBND cùng cấp trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh búc xúc. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ phát huy vai trò tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực sự là cầu nối giữa đảng và nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", gắn với chương trình số 07/QU của quận ủy. Tổ chức hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh theo quyết định 217,218 của Bộ chính trị ( khóa XI). Công tác vận động, phối hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và nhà nước được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; tình hình chính trị- xã hội ổn định. Mối quan hệ phối hợp giữa mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó chặt chẽ và hiệu quả. MTTQ quận đã không ngừng củng cố tổ chức, đối mới về nôi dung và phương thức hoạt động, xây dựng hệ thống MTTQ vững mạnh.

Trong thời gian tới MTTQ quận Long Biên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện hiệu quả các chương trình công tác đề ra. Trong đó quan tâm thực hiện và phối hợp thực hiện tốt 3 chương trình công tác toàn khóa của quận ủy đã triển khai. Chỉ đạo các hoạt động hướng mạnh về khu dân cư, gắn với mô hình nhà văn hóa TDP. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận các TDP, nâng cao chất lượng cán bộ mặt trận, thực sự gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vong chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất hành động

Kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", các tầng lớp nhân dân cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước ;các cuộc vận động bằng nhiều việc làm thiết thực nhằm xây dựng khu dân cư, tổ dân phố đoàn kết, văn hóa, văn minh; thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công./.

nguồn: tuyên giáo