thông tin tuyên truyền

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Ngày đăng 03/10/2019 | 16:24  | Lượt xem: 60

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND thay thế quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18-11-2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30-9-2019.

Theo đó, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố: Hoạt động của thôn, tổ dân phố bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cấp phường và sự hướng dẫn, triển khai công tác của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường.

Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập tổ dân phố mới. Trường hợp đặc biệt, đối với các tổ dân phố có quy mô từ 1.000 hộ gia đình trở lên, hoạt động gặp nhiều khó khăn, có thể xem xét chia tách để thành lập tổ dân phố mới, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Khuyến khích việc sáp nhập thôn, tổ dân phố để thành lập thôn, tổ dân phố có quy mô lớn hơn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cấp phường và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, tổ dân phố.

Về tổ chức của tổ dân phố: Mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng. Trong trường hợp cần thiết, Tổ dân phố có trên 600 hộ gia đình trở lên thì có thể bố trí 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố do cử tri hoặc cử tri đại diện các hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố trực tiếp bầu ra theo nhiệm kỳ và được UBND phường ban hành quyết định công nhận; Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi xin ý kiến Chi ủy chi bộ và thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố để đề nghị UBND phường ban hành quyết định công nhận. Đây là điểm mới so với quyết định 50/2013/QĐ-UBND.

Về phân loại tổ dân phố: Tại khoản 3, điều 30 của Quy chế, Tổ dân phố được phân làm 02 (hai) loại, theo quy mô số hộ gia đình như sau: Tổ dân phố có từ 450 hộ gia đình trở lên: loại 1; Tổ dân phố có dưới 450 hộ gia đình: loại 2.

Nội dung hoạt động của tổ dân phố, gồm: Cộng đồng dân cư ở tổ dân phố bàn, quyết định chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

Cộng đồng dân cư tham gia bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các công việc của tổ dân phố và của cấp phường theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của tổ dân phố; tham gia tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương, phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổ trưởng tổ dân phố.

Mỗi năm, hội nghị tổ dân phố được tổ chức 02 lần vào giữa năm và cuối năm; khi cần có thể họp bất thường. Thành phần tham dự hội nghị là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố. Hội nghị do Tổ trưởng tổ dân phố triệu tập và chủ trì. Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố tham dự.

Về thẩm quyền thành lập mới, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên tổ dân phố; ghép khu vực dân cư mới hình thành vào tổ dân phố: HĐND Thành phố quyết định việc thành lập tổ dân phố mới (gồm cả việc chia tách); quyết định sáp nhập tổ dân phố để thành lập tổ dân phố có quy mô lớn hơn thuộc từng xã, phường, thị trấn; quyết định giải thể, đặt tên, đổi tên tổ dân phố. Sau khi có Nghị quyết của HĐND, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định để thực hiện Nghị quyết của HĐND. UBND cấp quận quyết định ghép khu vực dân cư mới hình thành vào tổ dân phố hiện có.

Tên tổ dân phố do thành lập mới hoặc sáp nhập không được trùng với tên của tổ dân phố hiện có trong cùng một đơn vị hành chính cấp phường. Việc đặt tên tổ dân phố được thực hiện trong quy trình lập hồ sơ thành lập tổ dân phố mới hoặc trong quy trình sáp nhập tổ dân phố./.