thông tin tuyên truyền

Thông báo về thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP
Ngày đăng 09/10/2020 | 16:41  | Lượt xem: 57

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được Chính phủ ban hành ngày 08/4/2020 có hiệu lực thi hành ngay trong ngày 08/4/2020 là giải pháp phù hợp, kịp thời tạo điều kiện cho hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được gia hạn nộp thuế có vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.

Để được gia hạn, người nộp thuế chỉ phải nộp 1 lần duy nhất Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP) bằng phương pháp điện tử hoặc bản giấy cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/7/2020. Trường hợp người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/07/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Để tránh việc nộp chậm, nộp muộn tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn vào Ngân sách nhà nước, Chi cục thuế quận Long Biên khuyến cáo người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn chú ý thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất như sau:

1.  Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):

- Đối với trường hợp ngưởi nộp thuế kê khai thuế GTGT theo tháng: Người nộp thuế nộp tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế:

+ Tháng 3 năm 2020 chậm nhất ngày 20/9/2020.

+ Tháng 4 năm 2020 chậm nhất ngày 20/10/2020.

+ Tháng 5 năm 2020 chậm nhất ngày 20/11/2020.

+ Tháng 6 năm 2020 chậm nhất ngày 20/12/2020.

- Trường hợp người nộp thuế kê khai thuế GTGT theo quý: Người nộp thuế nộp tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế:

+ Quý I năm 2020 chậm nhất ngày 30/9/2020.

+ Quý II năm 2020 chậm nhất ngày 30/12/2020.

2. Đối với thuế TNDN:

- Người nộp thuế nộp số thuế TNDN tạm nộp quý I của kỳ tính thuế năm 2020 chậm nhất ngày 30/9/2020.

- Người nộp thuế nộp số thuế TNDN tạm nộp quý II của kỳ tính thuế năm 2020 chậm nhất ngày 30/12/2020.

(Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch: Thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp)

3. Đối với tiền thuê đất:

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh:

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp số tiền thuế GTGT, thuế TNCN được gia hạn chậm nhất ngày 31/12/2020.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.