tin mới nhất

Một số quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
Ngày đăng 16/09/2020 | 08:20  | Lượt xem: 26

Tại hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Long Biên đã hướng dẫn một số nội dung, quy định về đánh giá, xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” như sau:

1. Xét tặng danh hiệu“Gia đình văn hóa” hàng năm:

Bước 1: Tổ trưởng tổ dân phố căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua đầu năm gửi bảng tự đánh giá cho các hộ gia đình.

Bước 2: Tổ trưởng tổ dân phố căn cứ vào bảng tự đánh gia của các gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét.

Không bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa khi hộ gia đình có thành viên vi phạm một trong các trường hợp sau: Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế; Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống; Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính; Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc; Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bước 3: Tổ trưởng tổ dân phố triệu tập cuộc họp bình xét, tổ chức chấm điểm theo thang điểm, thành phần gồm: Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể; Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.

Bước 4: Tổ chức cuộc họp bình xét: Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự; Hình thức bình xét bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết; Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Tổ trưởng tổ dân phố lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định.

* Thời gian các Tổ dân phố hoàn thành bình xét Gia đình văn hóa trước ngày 30/10 hàng năm.

Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP).

2. Tặng giấy khen “Gia đình văn hóa”:

Được áp dụng đối với các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục. Tỷ lệ khen thưởng “Gia đình văn hóa” là 15% trên tổng số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 03 năm liên tục.

Quy trình, thủ tục đề nghị tặng giấy khen “Gia đình văn hóa” thực hiện theo Điều 11, Mục 3, Chương II Nghị định 122/2018/NĐ-CP:

Bước 1: Tổ dân phố Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 03 năm liên tục.

Bước 2: Tổ dân phố triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm: Cấp ủy, toàn bộ thành viên ban vận động TDP; Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét. Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự; Hình thức bình xét bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết; Các gia đình được đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng gia đình được đề nghị tặng Giấy khen vượt quá 15% tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.

Bước 3: Tổ dân phố lập hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen gửi UBND phường ra quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

Năm 2020, được tính là năm đầu tiên thực hiện quy trình mới, tặng giấy khen 3 năm giai đoạn 2020-2022./.