tin mới nhất

Thông báo về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày đăng 21/09/2022 | 17:05  | Lượt xem: 31

UBND quận Long Biên thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận Long Biên đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Long Biên theo nội dung như sau:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị Định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội;

UBND quận Long Biên thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận Long Biên đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Long Biên theo nội dung như sau:

1. Tiêu chí lập danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 2023

a. Dự án phải phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất hoặc nằm trong Danh mục các công trình, dự án theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2021-2030); kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; các dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2022 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch được thành phố phê duyệt.

b. Dự án nằm trong trong danh mục thu hồi đất, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp quận, huyện trước đây đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác điều tra, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, đến nay chưa có quyết định thu hồi đất hoặc giao đất để thực hiện dự án đầu tư.

c. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố hoặc ngân sách quận:

 - Nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025;

- Có quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đảm bảo khả năng thực hiện trong năm 2023;

- Các dự án dân sinh bức xúc (Có thông báo hoặc kết luận của cấp có thẩm quyền, có bản vẽ ranh giới khu đất quy hoạch);

d. Đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách:

- Trường hợp các dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai 2013; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án:

+ Đã được Cơ quan có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư (theo Luật đầu tư năm 2014 hoặc các dự án BT đã được UBND Thành phố phê duyệt đề xuất dự án (trừ những dự án có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ);

+ Quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đảm bảo khả năng thực hiện trong năm 2023.

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư căn cứ để cập nhật: văn bản của UBND Thành phố về chủ trương đầu tư hoặc cho phép mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; bản vẽ đề xuất ranh giới dự án tỷ lệ 1/500 theo quy định;

đ. Đối với các trường hợp sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định tại Điều 61 Luật Đất đai 2013

- Quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc Quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bản vẽ ranh giới quy hoạch tỷ lệ 1/500;

e. Đối với các dự án chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất:

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác, cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm thì phải phù hợp đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025) thành phố Hà Nội; được UBND quận có văn bản cho phép chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.

f. Đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao, vườn liền kề của hộ gia đình, cá nhân.

Thực hiện theo Văn bản số 566/UBND-TNMT ngày 06/04/2022 của UBND quận Long Biên và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 30/9/2022;

Địa điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên (tầng 4)

Số 1 Vạn Hạnh - Khu ĐTM Việt Hưng, quận Long Biên

UBND quận Long Biên thông báo tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện; Thông báo này được đăng lên cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội./.