Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Kết quả xây dựng TDPVH trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2015
Ngày đăng 23/11/2015 | 07:50  | Lượt xem: 442

Năm 2015, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường đã phát triển sâu rộng, toàn diện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", nhất là phong trào xây dựng Tổ dân phố văn hóa, Gia đình văn hoá. Phường đã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào đến các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên kiểm tra chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở các tổ dân phố và một số cơ quan, đơn vị. Phường đã tổ chức đánh giá phong trào, qua đó kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích, những cách làm hay, việc làm mới trong xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời khắc phục hạn chế nảy sinh. Nhờ vậy phong trào đã không ngừng phát triển, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Các gia đình trên địa bàn phường đã thực hiện tốt các nội dung tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. Đặc biệt là ý thức giữ gìn vệ sinh chung đã được nâng lên. Các vấn đề đặt ra của cuộc sống tại cộng đồng như: đấu tranh chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống đều được các gia đình thực hiện trên tinh thần "Tình làng nghĩa xóm". Nội dung "Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng" được xem là nội dung trọng tâm vận động của các đoàn thể, đảm bảo cho mỗi gia đình trở thành tổ ấm của mỗi người. Chính vì vậy, năm 2015 có 2833/3049 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,9%.

Phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa trên địa bàn được triển khai sâu rộng, nhân dân hưởng ứng cao và đạt được kết quả nhất định dựa trên 4 nội dung: Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; Có đời sống văn hóa tinh thần phong phú và dân trí được nâng cao; Có môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp; Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phần lớn các tổ dân phố trên địa bàn đều thực hiện tốt các nội dung trong xây dựng tổ dân phố văn hóa; đặc biệt nội dung cùng nhau giúp đỡ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương để nâng cao đời sống kinh tế ở địa phương. Kết quả có 11/14 tổ dân phố được ban chỉ đạo phường bình xét đạt tổ dân phố văn hóa năm 2015 đạt tỷ lệ 78,6%. Đây là những tổ dân phố thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng tổ dân phố văn hóa không có nghiện mới phát sinh, tỷ lệ nghiện cũ dưới 2% tổng số hộ dân, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 1% tổng số hộ dân, trong tổ không có trọng án, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85% tổng số hộ dân.

Điển hình một trong những tổ dân phố trên địa bàn phường liên tục nhiều năm liền đạt tổ dân phố văn hóa có thể kể đến tổ dân phố 13. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ tổ dân phố 13, ban vận động xây dựng tổ dân phố 13 đã triển khai thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố không có người nghiện, không có sinh con thứ 3, không có trọng án, tỷ lệ gia đình văn hóa 212/216 hộ đạt tỷ lệ 99%; tổng các loại quỹ tổ đóng góp cao nhất và đều vượt chỉ tiêu giao: Quỹ đền ơn đáp nghĩa 6.320.000 đồng; quỹ vì người nghèo 5.285.000 đồng; quỹ khuyến học 5.465.000 đồng; quỹ chữ thập đỏ 6.140.000 đồng; quỹ HIV 3.400.000 đồng; quỹ trẻ thơ 5.310.000 đồng.

Để có được kết quả này, các tổ dân phố luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Hưởng ứng các phong trào như: "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng…Tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ đạt kết quả cao: Quỹ đền ơn đáp nghĩa 54.891.000 đồng; quỹ vì người nghèo 59.051.000 đồng; quỹ khuyến học 73.358.000 đồng; quỹ chữ thập đỏ 40.785.000 đồng; quỹ HIV 24.875.000 đồng; quỹ trẻ thơ 77.383.000 đồng. Tổng 330.343.000 đồng.

Góp phần tích cực trong phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa phải kể đến việc xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội ngày càng được nhân rộng. Tính đến 20/11/2015, số trường hợp qua đời, thực hiện hình thức hỏa táng là 30/37, đạt tỷ lệ 81,1%. Trong khi đó, toàn phường có 76 đôi đăng ký kết hôn, đa số đều tổ chức theo quy ước trang trọng, lành mạnh và tiết kiệm…

Nhìn chung, phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa trên địa bàn phường, đã đạt được những kết quả thiết thực. Chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hoá bước đầu được chú trọng, được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào này còn nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục do sự phát triển đô thị, sát nhập tổ dân phố, lượng người mới nhập cư vào địa bàn phường tăng lên đáng kể nên quá trình vận động, tổ chức thực hiện phong trào ở các tổ dân phố còn gặp không ít khó khăn. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, về các tiêu chí văn hóa chưa thật sự đầy đủ ở một số tổ dân phố: Còn phát sinh nghiện mới ở các tổ dân phố 3, 6, 11; tỷ lệ nghiện cũ ở một số tổ dân phố còn cao  như tổ dân phố 2: 4/210 nghiện cũ chiếm tỷ lệ 1,9%; tổ 12: 3/204 nghiện cũ chiếm tỷ lệ 1,47%. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành của một số người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chấp hành trật tự an toàn giao thông và giữ vệ sinh môi trường còn chưa tốt…

Trong thời gian tới Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, có những quyết sách hợp lý hơn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng  tổ dân phố văn hoá để phong trào thực sự đem lại quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, mang lại sự ổn định, môi trường sống thân thiện, giảm bớt tệ nạn xã hội, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức và xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư./.