Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Công khai quyết định hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
Ngày đăng 05/05/2020 | 10:03  | Lượt xem: 480

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Thành phố Hà Nội. UBND quận Long Biên công khai Quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid -19  trên địa bàn với nội dung sau:

1. Hồ sơ công khai: Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND quận Long Biên về việc  về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

2. Địa điểm, hình thức công khai

- Cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên.

- Trụ sở UBND các phường (Niêm yết công khai).

3. Thời gian công khai: Từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020

4. Tổ chức thực hiện

Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận chuyển toàn bộ Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND quận Long Biên về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 (bản chính). Cụ thể như sau:

- Văn phòng HĐND-UBND quận: Công khai trên cổng thông tin điện tử của quận.

- UBND phường: Công khai trên cổng thông tin điện tử của phường và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường

UBND quận Long Biên thông báo để nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận được biết; các phòng ban có liên quan, UBND 14 phường biết để thực hiện

Nội dung chi tiết Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND quận Long Biên xem tại đây

Danh sách Người có công theo QĐ 2179/QĐ-UBND xem tại đây

Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội theo QĐ 2179/QĐ-UBND xem tại đây

Danh sách người thuộc hộ nghèo theo QĐ 2179/QĐ-UBND xem tại đây

Danh sách người thuộc hộ cận nghèo theo QĐ 2179/QĐ-UBND xem tại đây