văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập tổ bầu cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc khu vực bở phiếu số 2 28/03/2016
90/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập tổ bầu cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc khu vực bở phiếu số 1 28/03/2016
171/UBND-VP Công văn Phối hợp lập danh sách cử tri 18/03/2016
05/TB-UBND Thông báo lịch trực của Ủy ban bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021 17/03/2016
159/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiểu tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND 14/03/2016
72/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban bầu cử (ĐVBC số 5) 07/03/2016
71/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban bầu cử (ĐVBC số 4) 07/03/2016
70/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban bầu cử (ĐVBC số 3) 07/03/2016
69/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban bầu cử (ĐVBC số 2) 07/03/2016
68/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban bầu cử (ĐVBC số 1) 07/03/2016
28-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 01/03/2016
01/QĐ-UBBC Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách và số đại biểu được bầu của mỗi ĐVBC 25/02/2016
49/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng 19/02/2016
55/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tiểu ban hậu cần phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/02/2016
54/QĐ-UBND Quyết định Thành lập tiểu ban giải quyết đơn thư liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/02/2016
53/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/02/2016
52/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tiểu ban tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/02/2016
02/TB-UBBC Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử phường Phúc Lợi 16/02/2016
546/QĐ-UBND Thành lập tiểu ban hậu cần phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 05/02/2016
547/QĐ-UBND Thành lập tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 05/02/2016

Hội đồng nhân dân