xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 25/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 09-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Thông tri.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 "Tiếp tục đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ, kỷ cương; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại" và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân". Với mục tiêu xây dựng đô thị phát triển theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại, trong những năm qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, nhất là công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền từ Quận tới cơ sở và đạt nhiều kết quả tích cực: Bộ mặt đô thị Quận ngày càng khang trang, sạch đẹp, hiện đại; nếp sống văn minh đô thị được chú trọng; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo trật tự và nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn quận còn bộc lộ một số hạn chế: Vẫn còn vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông; nếp sống văn minh đô thị; vệ sinh môi trường; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; biển hiệu, quảng cáo không đúng quy định tái diễn ở một số địa phương. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của một bộ phận tổ chức và người dân chưa cao; công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước tại một số địa phương có lúc chưa quyết liệt, thiếu sâu sát.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế và thực hiện có hiệu quả 8 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cấp ủy, chính quyền từ Quận tới cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với các hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh lại kỷ cương, trật tự xây dựng; đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

2. UBND Quận căn cứ Chương trình số 06-CTr/TU; Chỉ thị 08-CT/TU của Thành ủy khóa XVI và Chương trình số 03 của Quận ủy khóa III chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung:

- Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý đô thị; quy hoạch, kiến trúc; trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường gắn với thực hiện hiệu quả các QCDC của Quận trong từng lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Đề án về lực lượng tự quản đô thị; Đề án chỉnh trang, sắp xếp biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn Quận. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý lĩnh vực và quản lý địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức nếp sống văn minh đô thị của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật; xây dựng phong cách ứng xử, giao tiếp có văn hóa nơi công sở, trong cộng đồng, trên đường phố và các hoạt động tổ chức lễ hội. Rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, tiêu chí bình xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", "Phường văn minh đô thị" "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị". Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố.

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là các tuyến đường, nút giao thông, cầu hầm và khớp nối hạ tầng kỹ thuật đã được Thành phố phế duyệt trên địa bàn Quận. Xây dựng, cải tạo hệ thống cấp, thoát và xử lý nước thải. Chỉnh trang, hạ ngầm, bó gọn đường dây cáp điện và thông tin liên lạc.

- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp xử lý kịp thời các bất cập của hệ thống tín hiệu giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Rà soát sắp xếp, xây dựng, quản lý hiệu quả các bãi đỗ xe theo quy hoạch của Quận đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

- Tiếp tục duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận. Nâng cao hiệu quả phương án cơ giới hóa thu gom vận chuyển rác. Xây dựng trạm ép rác và một số điểm trung chuyển rác theo quy hoạch, đảm bảo mỹ quan đô thị. Kiểm tra chặt chẽ việc đáp ứng yêu cầu về môi trường đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường.

3. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận căn cứ nhiệm vụ chức năng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, Thành phố và Quận về quản lý đô thị, gắn với triển khai các phong trào như: Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Người tốt - Việc tốt; tuyến phố tự quản "Xanh-Sạch-Đẹp"; "Chợ văn minh thương mại". Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt các QCDC Quận đã ban hành

4. Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng công tác tuyên truyền; tăng chuyên mục, tin bài tuyên truyền về trật tự và văn minh đô thị trên Cổng thông tin điện tử Quận và hệ thống đài truyền thanh phường; phổ biến nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Quận.

HĐND, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

5. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị tại địa phương và đơn vị. Hàng tháng, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về kết quả thực hiện.

Thông tri này được phổ biến đến chi bộ./.