xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 07/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 12-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên, BBT Cổng TTĐT Quận xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị

Thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng được cấp ủy, chính quyền từ Quận tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế như kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận chưa đạt chỉ tiêu hàng năm đề ra; chưa đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân; chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận có mặt còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý còn chậm, chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình thực tế.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Một số người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan trong công tác tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận người dân chưa nắm rõ các thủ tục hành chính đổi mới, hồ sơ không đủ điều kiện gây khó khăn cho quá trình cấp giấy chứng nhận.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cấp ủy, chính quyền từ Quận tới cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến với các hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, các đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân trong việc cấp Giấy chứng nhận; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong năm 2016 và 2017. Tập trung chỉ đạo việc rà soát, xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đến kết quý II năm 2017 theo nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

3. UBND Quận căn cứ Chương trình số 06-CTr/TU; Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy khóa XVI và các Chương trình công tác của Quận ủy khóa III chỉ đạo thực hiện với các nội dung:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận theo quy định, đúng tiến độ, phù hợp với thực tiễn. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy.

 - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát và hoàn thiện quy trình cấp giấy chứng nhận sát thực tế, dễ thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch. Phân công, xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện. Tại mỗi cơ quan, đơn vị phân công rõ lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn diện, vai trò trách nhiệm của các phòng, ban liên quan; xác định rõ vị trí việc làm, quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức theo quy trình xử lý công việc. Các cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan bố trí thời gian phù hợp để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận; xây dựng kế hoạch và công khai thời gian làm việc cho tổ chức, nhân dân được biết và giám sát.

- Rà soát, sắp xếp lại bộ phận làm công tác cấp giấy chứng nhận, bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính" phường đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cấp Giấy chứng nhận. Chú trọng bồi dưỡng đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bố trí nguồn ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; Xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.

4. Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và Thành phố về kê khai, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, phối họp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn.

5. Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền; tăng chuyên mục, tin bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên Cổng thông tin điện tử Quận và hệ thống đài truyền thanh phường đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn

HĐND, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, đôn đốc sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

6. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể và tập trung tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp với các phòng, ban của Quận, đề xuất giao ban tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Định kỳ kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về kết quả thực hiện.

Thông tri này được phổ biến đến chi bộ./.

Xem chi tiết văn bản tại đây