bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động HĐND phường Phúc Lợi năm 2020
Ngày đăng 23/12/2020 | 18:21  | Lượt xem: 133

Ngay từ đầu năm,Thường trực HĐND phường đã tập trung chỉ đạo chủ động, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm của Thành phố, Quận, phường, ban hành chương trình và tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của phường. Mặc dù việc triển khai các nhiệm vụ HĐND gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, song vẫn đảm bảo hoạt động HĐND phường đạt được những kết quả theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của địa phương, HĐND phường đã phối hợp chặt chẽ với UBND và Uỷ ban MTTQ đã tổ chức thành công 02 kỳ họp (01 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020) để xem xét, quyết nghị các nội dung theo thẩm quyền; đã thống nhất thông qua 07 nghị quyết. Các nội dung trình tại kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường thống nhất trên cơ sở các quy định của pháp luật, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ và những vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ XI- HĐND phường- kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020 được triển khai tích cực, chủ động để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2021, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; kỳ họp dự kiến diễn ra vào ngày 25/12/2020.

Hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề được Thường trực HĐND phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm, Thường trực HĐND phường đã tiến hành 04 cuộc khảo sát và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của UBND phường trên một số lĩnh vực như: Khảo sát việc thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi gia súc, giảm gia cầm (theo phương án số 436/PA-UBND ngày 6/5/2019); Giám sát công tác quản lý nghĩa trang trên địa bàn phường; Giám sát công tác quản lý đất công, các hợp đồng thuê thầu trên địa bàn phường năm 2020; Giám sát về công tác giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ X-HĐND.

Các ban của HĐND cũng đã tổ chức 06 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề, trong đó Ban pháp chế thực hiện 02 cuộc và Ban kinh tế xã hội thực hiện 04 cuộc.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Đại biểu HĐND được đánh giá cao. Các đại biểu HĐND thường xuyên thực hiện giám sát trên tất cả các lĩnh vực tại đơn vị bầu cử theo chức năng nhiệm vụ; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND phường, tuyên truyền công tác quản lý TTĐT, thu nộp các loại thuế quỹ; kiến nghị với UBND phường giải quyết một số vướng mắc trong công tác GPMB, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, VSMT; giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”…

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định. Thường trực, Đại biểu HĐND phường đã nghiêm túc thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của phường, đã tổ chức 86 buổi/172 lượt đại biểu tiếp 10 lượt công dân, trong đó 04 phản ánh nội dung đã trả lời của công dân Hoàng Văn Lục-tổ 13, 06 phản ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, GPMB dự án đường 21m, TTXD, VSMT, cấp giấy chứng nhận. Các kiến nghị, phản ánh của công dân đều được Đại biểu trực tiếp dân phối hợp với lãnh đạo UBND và cán bộ tiếp dân của phường tiếp thu, giải thích cho công dân, chỉ đạo cán bộ giải quyết trả lời theo quy định.

Đánh giá về hoạt động năm 2020 của HĐND phường, Thường trực HĐND nhận định 100% các nội dung công tác đề ra theo kế hoạch đầu năm đều hoàn thành tốt, được thể hiện rất rõ trong báo cáo năm của HĐND phường. Để đạt được kết quả tốt như vậy, bên cạnh việc bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của HĐND quận, Đảng ủy phường trong ban hành chương trình hoạt động, các quyết định, kế hoạch, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn của phường, còn có vai trò tích cực của các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND phường trong hoạt động giám sát, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng để giải quyết. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, HĐND phường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, đặc biệt chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp./.