bài viết chuyên sâu

UBND phường Phúc Lợi đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng 31/12/2020 | 09:28  | Lượt xem: 185

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết đã được HĐND phường quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ XI và các kế hoạch, chỉ đạo của các cấp, các ngành, trên cơ sở đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, kết quả, hạn chế và nguyên nhân, UBND phường Phúc Lợi đã thống nhất đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Đó là:

Một, trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền: Tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo hướng văn minh thương mại; tạo đà vững chắc cho thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn, sắp xếp bộ máy chính quyền tinh gọn. Quản lý tốt quy hoạch, hệ thống hạ tầng đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường; từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn TTĐT, VSMT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sau đầu tư. Đảm bảo an sinh xã hội; coi trọng phát triển văn hóa, thể thao, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn nhằm xây dựng phường Phúc Lợi phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Hai, về lĩnh vực phát triển kinh tế, thu chi ngân sách: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn phường; Rà soát, quản lý các nguồn thu; Xây dựng kế hoạch thu phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 202; Chỉ đạo điều hành ngân sách, cân đối nguồn vốn đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng; Thực hiện đúng quy trình quản lý tài sản công theo quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công.

Ba là, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng: Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư quận, đơn vị thi công triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; Phối hợp các phòng ban chức năng, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB các dự án trên địa bàn phường.

Bốn là, đối với công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường: Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng - đô thị; xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân, thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý TTĐT trên địa bàn Quận”. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền  trong công tác quản lý trật tự đô thị. Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, bộ phận chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng. Tiếp tục thực hiện phương án giảm đàn và chấm dứt chăn nuôi trong và ngoài khu dân cư.

Năm, trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai:  Tăng cường quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả diện tích đất công, đất công ích, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm về sử dụng đất đai; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường; Chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, kiểm tra, nắm bắt kịp thời các nguồn tin để dự báo tình hình.

Sáu, đối với lĩnh vực văn hoá - xã hội: Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, thủ đô, quận và các nhiệm vụ chính trị của phường. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Quản lý tốt hoạt động tại các điểm dịch vụ văn hóa, các khu di tích và chỉ đạo tổ chức lễ hội đúng quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án theo chỉ đạo của Quận, Thành phố.

Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, số hộ thoát nghèo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động việc làm, quan tâm chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với các đoàn thể nâng cao trách nhiệm của chính quyền và cộng đồng trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc và thực hiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình y tế năm 2021. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh tra an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế, quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân. Duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế và tiên tiến về y học cổ truyền dân tộc.

Bảy là, đối với công tác quốc phòng - an ninh: Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng năm 2021. Tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tám là, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công.