bài viết chuyên sâu

Công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 tại phường Phúc Lợi
Ngày đăng 14/07/2020 | 15:50  | Lượt xem: 136

Trên cơ sở bám sát Chương trình trọng tâm công tác năm 2020, Kế hoạch của UBND Quận Long Biên, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 17/KH – UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn phường. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn phường Phúc Lợi đã đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác rà soát, công khai TTHC: Với quan điểm chỉ chỉ đạo thường xuyên rà soát, niêm yết TTHC còn hiệu lực, xây dựng quy trình nội bộ để tiếp nhận giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo hướng bằng và rút ngắn về thời gian giải quyết theo quy định của Thành phố.6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận Một cửa phường đã nghiêm túc thực hiện niêm yết các quyết định của UBND Thành phố ban hành Danh mục TTHC, quy trình giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền. Việc niêm yết công khai bộ TTHC được thực hiện theo đúng quy định và bằng nhiều hình thức khác nhau như: Trên cổng thông tin điện tử của phường, niêm yết bản giấy tại bộ phận tiếp nhận TTHC…..

Về kết quả giải quyết TTHC: Hiện nay việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện thống nhất theo quy trình áp dụng chung trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp trên địa bàn toàn Thành phố.6 tháng đầu năm 2020 (Tính từ 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020), UBND phường tiếp nhận, xử lý 2411 hồ sơ (trong đó có 353 hồ sơ dịch vụ công); Đã giải quyết 2310 HS đạt tỷ lệ 95,8%; 97 HS đang trong hạn giải quyết; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: 6 tháng đầu năm 2020, phường không nhận được phán ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: Đài truyền thanh phường tăng thời lượng tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nói chung, công tác kiểm soát TTHC, nội dung các TTHC nói riêng 02 buổi/tuần để người dân biết và thực hiện. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến NGhị định số 63, Nghị định số 20, Thông tư số 05, Quyết định số 07…..nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân về các quy định liên quan đến công tác kiểm soát TTHC. Đặc biệt việc tuyên truyền nội dung thực hiện giải quyết TTHC liên thông về cấp giấy đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên phần mềm dùng chung của Thành phố trên địa bàn phường  ngày càng được quan tâm, thực hiện tuyên truyền qua nhiều hình thức: Hội nghị họp TDP, đài truyền thanh phường, Cổng thông tin điện tử phường….để người dân biết và thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định song trong quá trình thực hiện vẫn còn có những bất cập, trong thực tế nhiều vụ việc của dân quá phức tạp, không đủ hồ sơ hoặc vượt chức năng thẩm quyền không thể xử lý trong thời gian quy định nên dễ gây ức chế cho dân hoặc gây hiểu lầm về sự phiền hà, sách nhiễu; cán bộ làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC kiêm nhiệm nhiều việc nên gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát TTHC ở một số bộ phận chuyên môn còn chưa cao nên việc phối hợp trong công tác thực hiện kiểm soát TTHC còn hạn chế. Chưa huy động được đông đảo sự tham gia của người dân vào công tác kiểm soát TTHC thông qua kênh phản ánh, kiến nghị; vai trò của người dân trong việc góp ý, hiến kế và giám sát các quy định hành chính và thực hiện quy định hành chính chưa được phát huy cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau:

Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận  thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Nâng cao trách nhiệm của thủ  trưởng cơ quan trong công tác kiểm soát TTHC  và khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình giải quyết TTHC của cán bộ chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo sự thống nhất, phù hợp pháp luật giữa quy trình niêm yết và thưc tế giải quyết.

Thường xuyên rà soát các văn bản QPPL liên quan đến Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩ quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới TTHC kịp thời.

Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC để công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn phường đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiệm vụ cải cách TTHC, nhiệm vụ kiểm soát TTHC, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời thông tin rộng rãi về kết quả hoạt động kiểm soát TTHC, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát việc thực hiện TTHC.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng thời hạn quy định; công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi việc giải quyết TTHC trễ hẹn và thực hiện niêm yết công khai các trường hợp trễ hẹn cho tổ chức, cá nhân giám sát.

Cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ. Kịp thời công khai niêm yết TTC mới ban hành tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và các trụ sở nhà văn hóa TDP trên địa bàn phường.

tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC, kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.