CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy Phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.
Ngày đăng 13/08/2018 | 10:08  | Lượt xem: 562

Sáng ngày 11/8/2018, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy Phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí đối ngoại ban tuyên giáo TW Đảng, Nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam; Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; Đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, TT UBMTTQ, trưởng phó các đoàn thể và 450 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thâu đã quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về“tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Mục tiêu tổng quát nêu trong Nghị quyết là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;  Nghị quyết số 28-NQ/TW về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đồng chí báo cáo viên đã tập trung trao đổi những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Đồng chí Phạm Xuân Thâu truyền đạt các nội dung của Nghị quyết 

Toàn cảnh lớp học

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy phường đã thông báo kết quả đảng viên tham gia học tập của các chi bộ, đồng thời đề nghị 100% các đảng viên viết bài thu hoạch nộp cho chi bộ tổng hợp và gửi về cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo để tổng hợp, báo cáo Tuyên giáo quận. Sau buổi học tập quán triệt nghị quyết, đề nghị mỗi đồng chí đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về nội dung Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, điểm mới và các giải pháp thực hiện nghị quyết, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.