CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Phúc Lợi với công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội
Ngày đăng 06/01/2016 | 07:59  | Lượt xem: 530

Trong năm 2015, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phường Phúc Lợi có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, đã giúp các Đảng ủy, chính quyền có thêm thông tin, đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề được dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được các đồng chí cộng tác viên Dư luận xã hội phản ánh một cách trung thực, khách quan, kịp thời, góp phần quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề mà đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mong muốn, kiến nghị tới các cấp, các ngành.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phường thường xuyên được củng cố, kiện toàn và quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay đội ngũ cộng tác viên DLXH tại phường Phúc Lợi có 17 đồng chí. Nội dung, chương trình, chế độ công tác được xây dựng, duy trì và thực hiện nghiêm túc. Kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội từng bước được điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Hàng tháng, quý  tuyên giáo phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị giao ban để kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn phường. Bằng nhiều biện pháp tổ chức thu thập, nắm trên nhiều kênh thông tin, sàng lọc thông tin, đề ra các giải pháp tháo gỡ thực hiện phù hợp với từng điều kiện cụ thể, các thành viên trong tổ dư luận đã phản ánh khi có những bức xúc nổi cộm nóng, tổng hợp phân tích tình hình dư luận báo cáo lãnh đạo và nhân sự chỉ đạo của thường trực Đảng ủy, tạo sự thống nhất định hướng dư luận, giiar quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công đại hội Đảng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020; sát nhập dồn ghép tổ dân phố và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015.  

Ngoài ra,  Tuyên giáo phường đã chủ động tổ chức triển khai điều tra dư luận xã hội về những vấn đề lớn trong thực hiện chủ trương, chính sách của thành phố và của Quận Long Biên, thu hút sự quan tâm của nhân dân. Các cuộc điều tra đảm bảo tính chính xác, khách quan và khoa học. Các mẫu phiếu được xây dựng hướng vào từng chủ đề cụ thể và triển khai phù hợp, trực tiếp đến từng đối tượng. Qua tổng hợp, phân tích kết quả dựa trên số liệu thu thập để làm cơ sở cho việc đánh giá triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của phường; đồng thời, còn làm cơ sở khoa học để giúp cấp ủy Đảng đề ra các chủ trương, quyết định phù hợp lòng dân, sát thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2015 vẫn còn một số mặt hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: cấp ủy, chính quyền một số tổ dân phố chưa quan tâm sâu sát công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở một số tổ dân phố, đơn vị chưa đi vào nề nếp, chất lượng báo cáo chưa cao, chưa đầy đủ, thường xuyên; chưa có cơ chế và chính sách hỗ trợ cho hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nên chưa phát huy được hiệu quả hoạt động. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội còn thiếu, nhất là cán bộ có trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận xã hội đôi lúc chưa sâu sát, kịp thời. Một số vụ việc gây bức xúc dư luận ở địa phương chưa được phát hiện, báo cáo sớm. Một số tổ dân phố chưa chủ động đề ra các giải pháp và định hướng để giải quyết những vấn đề bức xúc, tư tưởng mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ tốt công tác tuyên giáo trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, quán triệt, thống nhất, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Lãnh đạo cấp ủy, đơn vị phải quan tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dư luận xã hội; chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của các đối tượng để có biện pháp giải quyết đúng đắn và kịp thời định hướng dư luận trước các vấn đề bức xúc phát sinh. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm, sâu sát công tác dư luận xã hội thì nơi đó công tác tư tưởng đạt hiệu quả cao và ngược lại.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo phường và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo cần tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội; làm đầu mối giúp cấp ủy cùng cấp điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đảm bảo đội ngũ cộng tác viên hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả tốt.

Ba là, tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phường, tổ dân phố; từng bước đổi mới nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đối với các cấp ủy Đảng về công tác nắm bắt, đề xuất xử lý và định hướng dư luận xã hội. Chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ổn định, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt là quan tâm chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ làm công tác dư luận xã hội.

Bốn là, chủ động tổ chức điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn của Thành phố và Quận. Vì qua điều tra dư luận xã hội sẽ có được những nhận định, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và có giải pháp điều chỉnh chủ trương, chính sách phù hợp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.