Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

UBMTTQ phường phường Phúc Lợi phát huy vai trò phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày đăng 06/10/2016 | 16:21  | Lượt xem: 679

Trong những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Phúc Lợi luôn chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường. Qua đó đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm ngày càng được phát huy, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được đẩy lùi dần, thể hiện được sự văn minh trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa.

Ngay từ đầu năm, ban thường trực Uỷ ban MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch số 163/KH-MTTQ ngày 19/02/2016, kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động của MT năm 2016, trong đó có phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được thực hiện xuyên suốt trong năm.  Để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) có hiệu quả, MTTQ cùng các ban ngành đoàn thể đi sâu tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia ba phong trào và cuộc vận động: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa",cuộc vận động quỹ "Ngày vì người nghèo", và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với Ban văn hóa thông tin và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường tập trung tuyên truyền mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào gắn với văn minh đô thị. Đồng thời tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương về vai trò văn hóa và phát triển văn hóa gắn với các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực thúc đẩy tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Xác định Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" là cuộc vận động lớn mang tính toàn diện, toàn dân trong thời kỳ đổi mới. Chính vì vậy mà cả hệ thống chính trị tập trung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục từ trong nội bộ ra quần chúng nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú, qua các phương tiện thông tin đại chúng, công tác tuyên truyền miệng, tập huấn, tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Qua đó, phát huy vai trò tích cực của đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên, góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với xây dựng văn minh đô thị, góp phần hòan thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.     

Có thể nói, trong những năm qua,  Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" là một nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Nhất là khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước; đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước; xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, thông qua cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi sâu vào đời sống của mỗi người dân,  trong thời gian tới UBMTTQ phường Phúc Lợi tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt các nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " năm 2016 của phường, xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng văn minh, giàu đẹp.