Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phường Phúc Lợi
Ngày đăng 03/10/2018 | 14:48  | Lượt xem: 412

Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam không ngừng được củng cố, mở rộng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến to lớn vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau 15 năm thực hiện, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường Ủy Ban MTTQ quận Long Biên, chỉ đạo trực của Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ với UBND, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp ủy chi bộ quan tâm chỉ đạo, các Ban CTMT phối hợp nhịp nhàng với Tổ dân phố thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường, đã đạt được nhiều kết quả. Ngày hội đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tăng cường giao lưu, sự đoàn kết gắn bó nhân dân trong các tổ dân phố. Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND phường được đề cao. Những kết quả của Ngày hội góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tình làng nghĩa xóm”... nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP trên địa bàn phường.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động đòi hỏi phường Phúc Lợi phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; giảm hộ nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng và hợp pháp; chung tay giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp.

Thứ nhất: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng: 

- Trong những năm qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam",  đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được cải thiện, nâng cao. các Ban công tác mặt trận  tổ dân phố đã phối hợp, tạo điều kiện cho Chi Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tín chấp vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển nông thôn để phát triển kinh tế gia đình. Mua sắm trang thiết bị cần thiết,

- Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo:

+ Giai đoạn 2005-2010 đã giúp đỡ 11 hộ thoát nghèo; xây dựng sửa chữa 15 nhà đại đoàn kết = 253 triệu đồng, 04 nhà tình nghĩa = 190 triệu đồng.

+  Giai đoạn 2010-2015 giúp đỡ 53 hộ thoát nghèo; xây dựng sửa chữa 7 nhà đại đoàn kết = 320 triệu đồng, 02 nhà chính sách = 120 triệu đồng.

+ Năm 2016 trên địa bàn phường còn 35 hộ nghèo và 40 hộ cận nghèo, đã giúp đỡ 8 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo; xây dựng sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết,  3 nhà tình nghĩa = 300 triệu đồng.

+ Năm 2017 trên địa bàn phường còn 27 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo, đã giúp đỡ 4 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo; xây dựng sửa chữa 03 nhà đại đoàn kết = 105 triệu đồng, 01 nhà tình nghĩa = 70 triệu đồng.

+ Năm 2018 trên địa bàn phường còn 23 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo, thoát nghèo 05 hộ.

Thứ hai: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái:

- Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường đã có chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thi. Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. Thực hiện các quy định về trật tự đô thị. Xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhân dân thực hiện tốt trật tự đô thị, các hộ gia đình thùng rác có nắp đậy và thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần đuợc duy trì 100%. Các hộ gia đình khi xây dựng đều có phép. Các Ngõ ngách trong các tổ dân phố đều Xanh - Sạch. Công tác cai nghiện và quản lý ngư­ời nghiện trên địa bàn phường đư­ợc quan tâm quản lý, giúp đỡ và tạo việc làm, đội dân phòng chuyên trách luôn làm tốt công tác trật tự đô thị trên các tuyến phố.

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi ...thường xuyên được quan tâm chu đáo, chế độ chính sách đáp ứng kịp thời.

- Nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tốt các phong trào khuyến học, khuyến tài mỗi năm có 136 em lượt được UBND khen thưởng có thành tích học tập xuất sắc với số tiền 69 triệu đồng/năm; thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học; xây dựng các mô hình xã hội học tập 100% các em đến độ tuổi đều được đi học,

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi ...thường xuyên được quan tâm chu đáo, chế độ chính sách đáp ứng kịp thời.

- Công tác xây dựng gia đình văn hóa thường xuyên được quan tâm, hàng năm gia đình văn hoá đạt từ 90-95%.

- Phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, uống nước nhứ nguồn. BanThường trực Ủy ban MTTQ đã phối hợp với UBND và các ban ngành đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  được 329.534.000 đồng; quỹ “Ngày vì người nghèo” được 234.811.000 đồng để thăm hỏi tặng quà, sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm ngày thường binh liệt sỹ 27/7 và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết nguyên Đán cổ truyền của dân tộc.  

Thứ ba: Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp:

- Ban TT Ủy ban MTTQ phường phối hợp với UND và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, làm vệ sinh sạch đẹp tại nơi làm việc và các tổ dân phố. Đặc biệt là thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2018.

- Ban TT Ủy ban MTTQ phường phối hợp với UBND duy trì hoạt động CLB tình nguyện đã có 150 lượt người tình nguyện tham gia tổng vệ sinh sáng thứ bẩy hàng tuần với tinh thần quyết tâm thực hiện “Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn phường hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên.

- Hàng tuần tổ tuyên truyền của MTTQ phường tổ chức giám sát, tuyên truyền vận động các hộ dân trên các tuyến phố có tên trên địa bàn phường, thực hiện “Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn phường với tổng số 18 buổi kiểm tra, giám sát và đã nhắc nhở các hộ vi phạm TTĐT, VSMT.

- Ban TT Ủy ban MTTQ phường và các ban CTMT giám sát thường xuyên việc thu gom, vận chuyển rác thải của công ty môi trường Phú Thành và đô thị Long Biên. Qua việc giám sát đơn vị thực hiện việc thu gom khá tốt trên tuyến phố, ngõ ngách cơ bản không để tình trạng rác lưu lại đến ngày hôm sau, các tuyến phố, tuyến đường bảo đảm sạch sẽ, thời gian thu gom tương đối phù hợp.

Thứ tư: Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo, trật tự an toàn xã hội:

- Vận động nhân dân thực hiện tốt 02 quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật,tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Vận động nhân dân  cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn;

- Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư. Tổ chức hòa giải tại tổ dân phố và phường hạn chế đơn thư vượt cấp.

Thứ năm: Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh:

- Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ trong nhân dân và thực hiện NQ TW 4, chỉ thị 05 tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tăng cường giám sát việc UBND thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh; tham gia phản biện dự thảo các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh…