Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Kết quả và chương trình hành động của UB MTTQ phường Phúc Lợi
Ngày đăng 27/12/2018 | 09:27  | Lượt xem: 288

Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2014-2019 và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, được sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, Đảng ủy phường Phúc Lợi, sự quan tâm, tạo điều kiện, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Lợi đã khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

UB MTTQ Việt Nam là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất hành động thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, Uỷ ban MTTQVN phường đã tích cực triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội MTTQVN phường đề ra. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, sự hướng dẫn và chỉ đạo của ủy ban MTTQVN  Quận. Hàng năm MTTQVN phường Phúc Lợi chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chương trình, Nghị quyết phát triển KT- XH, an ninh quốc phòng của phường; hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội của phường.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động luôn là mục tiêu phấn đấu và là nhiệm vụ quan trọng của UB MTTQVN phường.Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minhđã thực sự lan tỏa, đi vào đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay giảm nghèo bền vững; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại. Hàng năm toàn phường đạt 90% số hộ đạt gia đình văn hoá; có 9-10/14 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Cùng với các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 11 của Thành Ủy Hà Nội, Quyết định 07 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cưới, việc tang văn minh, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, bảo đảm trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Đặc biệt tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, các cơ quan đơn vị do UBND Thành phố Hà Nội ban hành.

 Công tác xoá đói giảm nghèo, làm nhà đại đoàn kết và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.  Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với các ngành đoàn thể, vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp triển khai, phân công các tổ chức thành viên, tích cực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo; Đặc biệt năm 2018 đã vận động giúp đỡ 03 hộ thoát nghèo với tổng số tiền 36.000.000đ, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn phường ủng hộ quỹ Vì người nghèo của phường được được 386.410.000 đồng; xây mới 01 nhà Đại đoàn kết với kinh phí 60 triệu đồng, hỗ trợ các hoạt động khác với tổng số tiền 256.080.000 đồng. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được 411.819.000 đồng; sửa chữa 01 nhà, xây mới 03 nhà tình nghĩa tổng số tiền 250 triệu đồng. Vận động nhân dân ủng hộ Quỹ Biển đảo, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai các đợt với tổng số tiền 440.838.000 đồng.

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, UB MTTQVN phường đã tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong những năm qua, MTTQ phường đã chủ động thực hiện các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực với cách thức tổ chức đa dạng, thiết thực. Ban Thanh tra nhân dân, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, tích cực tham gia giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai 6 quy chế dân chủ của quận tại các nhà văn hóa tổ dân phố, để dân biết, dân làm, dân kiểm tra và một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.  Qua đó, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

MTTQVN phường luôn quan tâm củng cố và kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các Ban công tác mặt trận tổ dân phố và hướng công tác mặt trận về các tổ dân phố, cụm dân cư. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng tổ dân phố “Xanh- Sạch - Đẹp”.

Hình ảnh Câu lạc bộ tình nguyện vì Môi trường:

Ủy ban MTTQ VN phường Phúc Lợi tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên, phát huy tinh thần yêu nước, tính chủ động, tự quản của nhân dân ở cộng đồng khu dân cư.

            Song song với những kết quả đạt được, UB MTTQ phường Phúc Lợi đã đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới:

1.Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

3.  Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với tinh thần:   “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công!”

của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2019 - 2024 kêu gọi toàn thể Nhân dân trong toàn phường hãy đoàn kết, đồng lòng, chung sức, phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào của Thủ đô ngàn năm văn hiến, tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và Đất nước./.

Một số hình ảnh hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019: