Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Kết quả giám sát thực hiện 6 quy chế dân chủ trên địa bàn phường Phúc quý I/2020.
Ngày đăng 21/03/2020 | 09:31  | Lượt xem: 220

Thực hiện kế hoạch 02/KHLT-MTTQ-ĐT ngày 22/01/2020 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Phúc Lợi về thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị năm 2020, phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ phường trong công tác giám sát, Ủy ban MTTQ đã bám sát các nội dung, tiến độ theo kế hoạch.

Việc thực hiện giám sát 6 quy chế dân chủ trong quý I năm 2020  của Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã được thực hiện nghiêm túc và đạt một số kết quả trên từng nội dung, cụ thể:

1. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý TTXD:

Đối với nhóm các dự án đầu tư:  Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn: 2 dự án đang thi công (hiện đã bàn giao 01 dự án án cải tạo sửa chữa nhà văn hóa tổ 1-2-3). Trong đó có 01 dự án công khai theo quy chế.

Đối với nhóm nhà ở riêng lẻ: Trên địa bàn phường  không có công trình không niêm yết giấy phép XD nhà ở riêng lẻ, công trình XD không phép hay sai phép.  UBND phường đã thực hiện công khai kết quả thu thuế xây dựng, mức thuế xây dựng tại nhà văn hóa, tổ dân phố và thực hiện công khai 25 lượt các hộ nộp thuế xây dựng.

2. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTĐT:

Các kết quả xử lý vi phạm TTĐT được UBND phường thông báo công khai trên loa truyền thanh, niêm yết công khai tại nhà văn hóa tổ dân phố. Qua giám sát các điểm đen vi phạm cho thấy các tổ khoán quản duy trì trực theo các tuyến khoán quản, kiểm tra, xử lý khi có vi phạm phát sinh.

3.  Việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn:

Quý I, UBND phường đã công khai giải quyết đơn 10 hộ tạm nghỉ kinh doanh, 11 hộ đăng ký nhưng không hoạt động và 04 hộ ngừng kinh doanh; Công khai danh sách 25 hộ nộp thuế xây dựng; 19 hộ mới ra kinh doanh.

4. Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Qua giám sát cho thấy UBND phường đã thực hiện tốt các quy định có liên quan theo đúng quy chế đối với 01 trường hợp cấp mới giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất mới.  

5. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn:

Trong quý I năm 2020, UBND phường Phúc Lợi không có dự án nào được triển khai thực hiện. UBND phường đã phối hợp hợp với các đơn vị liên quan tham gia đóng góp vào 01 hội nghị lấy ý kiến vào phương án chỉ giới đường đỏ đường gom từ đường 21m đến quốc lộ 1B.

6. Việc thực hiện QCDC trong bảo vệ môi trường trên địa bàn phường:

Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong bảo vệ môi trường  được MTTQ và các đoàn thể thực hiện hàng tuần tại các chợ và cửa hàng kinh doanh ăn uống, sản xuất chế biến thực phẩm, các tổ dân phố, các cơ quan đơn vị. Nhìn chung công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường được đảm bảo, công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị, tổ dân phố chặt chẽ.

Có thể nói, trong quý I/2020, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Phúc lợi đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phản biện xã hội theo các quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) góp phần thực hiện nghiêm, hiệu quả QCDC ở cơ sở./.