Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nông dân phường Phúc Lợi tích cực trong công tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho hội viên
Ngày đăng 01/08/2016 | 08:20  | Lượt xem: 498

Trong những năm qua Hội nông dân phường Phúc Lợi đã thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển vốn quỹ hỗ trợ nông dân, giúp đỡ nông dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế , giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và của Hội cấp trên về xây dựng và phát triển nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phát triển chăn nuôi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động nông dân, thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi có hiệu quả, tạo điều kiện để Hội Nông dân đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tập hợp nông dân vào tổ chức Hội nông dân vững mạnh về mọi mặt, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

Hàng năm hội đã duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân đưa nguồn vốn đến với hội viên. Tính đến nay Hội đang quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân nông dân các cấp với số tiền 653.000.000 đồng/53 hộ vay. (Trong đó quỹ của phường là 128.000.000 đồng/13 hộ vay; quỹ quận hỗ trợ là 150.000.000 đồng/15 hộ vay; quỹ thành phố hỗ trợ là 375.000.000 đồng/25 hộ vay). Số tiền trên được Ban thường vụ hội quản lý cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Ban Thường vụ Hội nông dân phường làm kế toán, thủ quỹ xây dựng quy chế quản lý tài chính Qũy hỗ trợ nông dân và các nguồn thu hoa hồng từ các ngân hàng. Việc thu, chi nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và các nguồn thu từ hoa hồng của ngân hàng chính sách xã hội  đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành, đúng hướng dẫn của Hội cấp trên. Đã thực hiện Hỗ trợ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả, thực hiện cho vay theo dự án, tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đến từng hộ xin vay.

Bên cạnh đó, Hội nông dân phường đã phối hợp với Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên thành lập 4  tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân phường quản lý, đã chuyển tải kịp thời nhanh chóng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc nguồn vốn thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội qua ủy thác từng phần cho Hội Nông dân phường là hoàn toàn phù hợp, thực hiện được phương châm xã hội hóa kênh tín dụng chính sách, việc xét các đối tượng được vay công khai, dân chủ trong hội viên, nông dân. Tính đến ngày 30/6/2016 tổng dư nợ vay các chương trình là  2.090.000.000đồng. Số hộ vay là 111 hộ, không có nợ quá hạn.  Như vậy, từ chỗ hội viên nông dân ban đầu không có vốn để đầu tư phát triển kinh tế, không có thu nhập và không có việc làm ổn định khi vay nguồn vốn Qũy hỗ trợ nông dân và nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, của phường đã đầu tư phát triển kinh tế, chăn nuôi đạt nhiều kết quả, tăng thu nhập, giải quyết việc làm.  

Có thể nói thông qua công tác xây dựng và phát triển nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần giúp hội nông dân thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế , giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giúp hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội Nông dân tham gia sinh hoạt đầy đủ tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, xây dựng Hội Nông dân phường Phúc Lợi  ngày càng vững mạnh.