văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5/NQ-HĐND Về việc phân loại đơn vị hành chính phường Phúc Lợi 30/10/2019
15/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực, các ban và đại biểu HĐND phường Phúc Lợi quý IV 26/09/2019
21/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III Nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/07/2019
4/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2019 01/07/2019
3/NQ-HĐND Về việc phân bổ nguồn Cải cách tiền lương, nguồn kết dư, nguồn dự phòng năm 2019 01/07/2019
2/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Phúc Lợi năm 2018 01/07/2019
1/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường Phúc Lợi 28/06/2019
1/2019/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 28/06/2019
12/KH-UBND Công tác của Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND phường Phúc Lợi quý III/2019 26/06/2019
38/TB-HĐND Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/06/2019
26/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/05/2019
8/KH-HĐND Công tác của Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND phường Phúc Lợi quý II/2019 19/04/2019
5/KH-HĐND Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” 15/02/2019
3/KH-HĐND Công tác của Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND phường Phúc Lợi quý I/2019 11/01/2019
1/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứVII - HĐND phường khoá III Nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/01/2019
18/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII-HĐND phường khóa III 03/12/2018
37/BC-HĐND Kết quả công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2018 19/11/2018
35/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát về thực hiện phương án thu gom rác thải trên địa bàn phường Phúc Lợi 02/11/2018
34/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện VSATTP tại 05 trường trên địa bàn phường 30/10/2018
33/BC-BKTXH Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của ban KTXH HĐND phường Phúc Lợi 30/10/2018