văn bản hướng dẫn về TĐKT

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 01/DSTĐKT Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể năm 2017 15/02/2017
Kế hoạch số 30/KH-HĐTĐKT Kế hoạch triển khai cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2017" 14/02/2017
Kế hoạch số 01/KH-UBND Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua năm 2016, Phát động phong trào thi đua năm 2017 14/02/2017
Công văn số 93/HĐTĐKT Công văn về việc đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân năm 2017 08/02/2017
Công văn 80/HĐTĐKT Công văn về việc xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2017 đối với tổ dân phố 03/02/2017
Công văn số 80/HĐTĐKT Công văn về việc xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2017 đối với tổ dân phố 03/02/2017
Kế hoạch 32/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 23/01/2017
Kế hoạch 31/KH-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2017 23/01/2017
Kế hoạch 30/KH-HĐTĐKT Kế hoạch triển khai cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long BIên năm 2017 23/01/2017
Kế hoạch số 32/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 23/01/2017
Kế hoạch 01/KH-UBND Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017 03/01/2017
698/UBND-TĐKT Hướng dẫn bình xét khen thưởng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng thủ đô" năm 2016 13/09/2016
438/UBND-HĐTĐKT Về việc kết quả xét chọn danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2016 17/06/2016
429/UBND-VP Về việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2016 14/06/2016
126/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng phường Phúc Lợi 25/04/2016
73/KH-HĐTĐKT Phát động đợt thi đua về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/04/2016
Số 73/KH-HĐTĐKT Kế hoạch Phát động thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 06/04/2016
50/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng phường Phúc Lợi 17/03/2016
62/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I/2016 08/03/2016
63/KH-HĐTĐKT Kế hoạch Triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến . người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên 08/03/2016