thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 trên địa bàn quận
Ngày đăng 06/02/2017 | 10:58  | Lượt xem: 5210

Ngày 18/01/2017, Ban Tuyên giáo Quận uỷ ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGQU hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

1. Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước

a. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt 87 năm qua, đặc biệt là trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, chú trọng 5 nhiệm vụ chủ yếu - 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ, 8 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân, các giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017; chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về việc tổ chức Tết năm 2017 và Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 05/12/2015 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng động viên, khích lệ tinh thần vượt lên khó khăn, thách thức; sáng tạo, đổi mới tư duy và cách làm, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

- Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, vui xuân đón tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng, những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

b. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền về ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng để giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng Thủ đô và quận Long Biên ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

- Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

c. Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017)

- Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam; tôn vinh, tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 42 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần "quyết thắng" và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

- Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

d. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trong đó cần chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương "người tốt, việc tốt" trong xã hội với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

e. Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam và thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Tôn vinh những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển ngày càng giàu đẹp và văn minh.

g. Kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017)

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

h. Kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2017)

- Tuyên truyền, khẳng định về ý nghĩa sâu sắc, giá trị to lớn của sự kiện lịch sử trọng đại Giải phóng Thủ đô, về bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam, có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, tạo tiền đề quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo là đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, truyền thống "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thủ đô, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân quận Long Biên nói riêng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Hình thức kỷ niệm

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 từ quận đến cơ sở sẽ căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành để tổ chức kỷ niệm với các hình thức phù hợp như:

- Thông qua các lớp báo cáo viên định kỳ hàng tháng của quận; qua hội nghị, sinh hoạt của MTTQ, các đoàn thể chính trị, chi, đảng bộ thuộc quận; Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm di tích lịch sử, giáo dục truyền thống, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng sâu, vùng xa, …

- Tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và quận; đẩy mạnh các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn - đáp nghĩa", "Xóa đói giảm nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", …

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng; xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, các nhân vật lịch sử trên địa bàn quận.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền (tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp, ...); tổ chức hội nghị, sinh hoạt đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống của Đảng, của dân tộc; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, …

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pano, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu vực trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, các cửa ngõ dẫn vào trung tâm Thành phố, …

- Vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô.

2. Các ngày kỷ niệm khác

2.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907-09/02/2017)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trường Chinh.

- Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại quận.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Cấp quận: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; Ban biên tập Cổng TTĐT quận biên soạn tin, bài tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tổ chức tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hoạt động thăm viếng, "về nguồn", giáo dục truyền thống, … tại các khu lưu niệm, nhà lưu niệm.

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra trong quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những sáng tạo về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động (01/5).

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Cấp Quận: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; Ban Biên tập Cổng TTĐT quận biên soạn tin, bài tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tổ chức tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hoạt động thăm viếng, "về nguồn", giáo dục truyền thống, … tại các khu lưu niệm, nhà lưu niệm.

3. Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các Ban Xây dựng Đảng; các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị vũ trang; ngày mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận và các ngày kỷ niệm khác

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về "Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen cao", Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ quy định về "Tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh  hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài", các cơ quan, đơn vị không tổ chức kỷ niệm vào các năm lẻ, tùy điều kiện và hình thức thực tế để triển khai các hình thức giáo dục, tuyên truyền phù hợp.

4. Các ngày lễ quốc tế

4.1. Kỷ niệm 147 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2017)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, của phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới.

- Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

b. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

- Cấp Quận: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; đăng tin, bài trên Cổng TTĐT quận về thân thế, sự nghiệp của lãnh tụ V.I.Lênin.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tổ chức tọa đàm, tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của V.I.Lênin trong cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, đối với phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

4.2. Kỷ niệm 199 năm ngày sinh Các Mác (05/5/1818-05/5/2017)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Thân thế, sự nghiệp của Các Mác, nhà khoa học thiên tài đã có những cống hiến kiệt xuất tạo ra một cuộc cách mạng triệt để trong toàn bộ quan niệm về lịch sử thế giới, đã sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học; vạch ra đường lối chiến lược, sách lược đấu tranh cách mạng, phương thức giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.

- Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của Các Mác.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

b. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

- Cấp Quận: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; đăng tin, bài trên Cổng TTĐT quận về thân thế, sự nghiệp của Các Mác.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tổ chức tọa đàm, tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp to lớn của Các Mác đối với phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

4.3. Kỷ niệm 197 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2017)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Cuộc đời, sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen.

- Những đóng góp của Ph.Ăng-ghen với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

b. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

- Cấp Quận: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; đăng tin, bài trên Cổng TTĐT quận về cuộc đời, sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tổ chức tọa đàm, tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Các sự kiện như: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017), kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (02/5/1917-02/5/2017), kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và một số ngày kỷ niệm khác sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017!

2. Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930-3/2/2017)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017)!

7. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

8. Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9.  Phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại!

10. Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020)!

11. Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Long Biên - Hà Nội thanh lịch, văn minh!

12. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nội dung văn bản xem chi tiết tại đây