thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn kê khai, tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017
Ngày đăng 26/05/2017 | 08:37  | Lượt xem: 7636

Đã qua 5 năm (2012 - 2016) thực hiện chu kỳ ổn định giá tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) số 48/2010/QH12, năm 2017 là năm đầu tiên của chu kỳ ổn định giá tính thuế mới (2017 - 2021).

Để giúp người dân hiểu biết và nắm được quy định về kê khai, tính thuế theo chu kỳ ổn định giá tính thuế mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Cục Thuế Thành phố Hà Nội thông báo một số nội dung cơ bản như sau:

1. Giá 1m2 đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

(Quy định tại Điều 6 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)

Giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá của 1m2 đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1m2 đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và được ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ.

Trường hợp đất sử dụng không đúng mục đích hoặc lấn, chiếm thì giá của 1m2 tính thuế là giá đất theo mục đích đang sử dụng do UBND cấp tỉnh quy định.

Như vậy, Luật SDĐPNN đến nay đã qua 5 năm thực hiện kỳ ổn định giá tính thuế kể từ ngày 01/01/2012, năm 2017 là năm đầu tiên của chu kỳ ổn định giá tính thuế mới: 2017-2021. Do đó, từ ngày 01/01/2017, giá 1m2 đất tính thuế SDĐPNN của tất cả các trường hợp thuộc đối tượng nộp thuế SDĐPNN đều phải thực hiện điều chỉnh theo giá đất do UBND TP Hà Nội quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 và các văn bản điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

2. Nguyên tắc khai thuế:

(Quy định tại Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

Người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến NNT; Các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có).

Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT thì NNT mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

NNT thuộc diện phải kê khai tổng hợp thì phải thực hiện lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế đã chọn và đăng ký.

Việc kê khai, tính thuế đối với Tờ khai mẫu số 01/TK-SDĐPNN cho chu kỳ ổn định giá tính thuế mới từ năm 2017 trên địa bàn Thành phố được thực hiện như sau:

- Các trường hợp không phải kê khai lại: Đối với các trường hợp NNT đã kê khai và cơ quan thuế đã quản lý thu thuế SDĐPNN trong giai đoạn 2012-2016 nếu không có sự thay đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT không phải thực hiện khai lại, căn cứ giá đất có hiệu lực của năm 2017 do UBND Thành phố quy định, cơ quan thuế sẽ cập nhật, tính và ban hành thông báo nộp thuế đến từng NNT.

- Các trường hợp kê khai lại: Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) như: diện tích, mục đích sử dụng đất,... thì NNT có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

Nguồn: Cục Thuế TP Hà Nội.